Search results

 1. ČONKOVÁ, Monika - STRIČÍK, Michal - BAČOVÁ, Monika. Pohľad samospráv na vybrané otázky nakladania s komunálnym odpadom. - Registrovaný: Scopus. In Waste Forum : recenzovaný časopis pro výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. - Praha : České ekologické manažerské centrum. ISSN 1804-0195, 2018, č. 4, s. 544-559 online. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 2. OCHOTNICKÝ, Pavol - KÁČER, Marek - ALEXY, Martin. Sustainability of the ELV processing system in the Slovak Republic and estimation of waste streams from the operation of passenger motor vehicles. In Engineering for environment protection. Medzinárodná vedecká konferencia. Engineering for environment protection : TOP 2017 Proceedings of abstract. - Bratislava : Spektrum STU v Bratislave, Strojnícka fakulta, 2017. ISBN 978-80-227-4731-8, p. 46.
  article

  article

 3. STRIČÍK, Michal - SUDZINA, Marián - ROVNÝ, Patrik. Využívanie špecifických druhov rastlín a s nimi asociovaných mikroorganizmov na dekontamináciu pôdy, energetické a iné účely. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2017. ISSN 1335-7808, 2017, roč. 17, č. 1, s. 18.
  article

  article

 4. PEKÁR, Juraj - BREZINA, Ivan - ČIČKOVÁ, Zuzana. Modelovanie rozmiestňovania autorizovaných spracovateľov starých vozidiel na území Slovenskej republiky. In Competition. International scientific conference. Competition : proceedings of 9th annual international scientific conference : [18. 5. 2017, Jihlava, Česká Republika]. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISBN 978-80-88064-31-2, s. 627-636 online. VEGA 1/0245/15.
  article

  article

 5. POTISKOVÁ, Ingrid. Návrh riešení pre minimalizáciu plytvania potravinami. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 133-138 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 6. JAŠKA, Juraj. Energetic potential of biowaste. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 394-403 CD-ROM.
  article

  article

 7. LUDASOVÁ, Miriama - LUKÁČOVÁ, Zuzana - KLEPOCHOVÁ, Dagmar. Komparatívna analýza spotrebiteľského správania a jeho udržateľnosti v obciach a meste južného Slovenska (kvalitatívny prieskum). In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 134-143 CD-ROM. VEGA 1/0418/11.
  article

  article

 8. MAJERNÍK, Milan et al. Nové prístupy k využívaniu odpadových produktov energetických spaľovacích procesov. In Odpady : odborný časopis pre podnikateľov, organizácie, obce, štátnu správu a občanov. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2013. ISSN 1044-7808, 2013, roč. 13, č. 3, s. 3-6.
  article

  article

 9. MAJERNÍK, Milan et al. Výhodná kombinace: vrby na odkališti. In Odpady : odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí. - Praha : Economia, 2013. ISSN 1210-4922, 2013, roč. 23, č. 2, s. 25.
  article

  article

 10. BORGUĽA, Matúš. Spoločenská odpovědnost v reverzní distribuci. In CSR fórum : časopis o společenské odpovědnosti firem. - Hradešín : Agentura PubliCon, 2012. ISSN 0862-9315, 2012, č. 8, s. 28-29.
  article

  article