Search results

 1. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Rámcová osnova pre výchovu k podnikateľstvu. In Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti podnikateľských znalostí ako riešenie problému nezamestnanosti. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4320-0, s. 89-98. KEGA 042EU-4/2014.
  article

  article

 2. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Vybrané metódy a formy vzdelávania zamestnancov. In E-learning v pedagogickom procese : zborník z medzinárodnej vedeckej [online] konferencie : 19. 10. 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3518-2, s.74-78. KEGA 006EU-4/2011.
  article

  article

 3. PIOVARČIOVÁ, Veronika. Finančná gramotnosť - tlak na efektívnosť fungovania kapitálového trhu. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-5]. ITMS 26240120032.
  article

  article

 4. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga. Finančná gramotnosť ako potrebná súčasť bežného života. In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. - Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3249-5, s. [1-4].
  article

  article

 5. NOVÁK, Jaromír. Ekonomické vzdelávanie v školskej sústave SR. In Postavení vyšších odborných škol ekonomického zaměření v terciárním vzdělávání: sborník z mezinárodní vědecké konference: Praha, 22. listopad 2010. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1730-8, s. 107-118.
  article

  article

 6. TVRDOŇ, Jozef. Výchova regionalistov a rozvoj študijného odboru verejná správa a regionálny rozvoj na Slovensku. In Regióny v pohybe, priestor a čas : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea prof. Ing. Milana Bučeka, DrSc. - Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2842-9, s. VII-1-VII-8.
  article

  article

 7. ŠÚBERTOVÁ, Elena. Výchova k podnikateľstvu na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420, 2009, roč. 5, č. 4, s. 87-92. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0097512/fss0409.pdf>
  article

  article

 8. MÁRTONOVÁ, Renáta. Informačné zabezpečenie pedagogického a výskumno-vývojového procesu na EU. In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2005, 2005, roč. 10, č. 1, s. 9-11.
  article

  article

 9. GREŠŠ, Martin - MATTOŠ, Boris. Program Leonardo Da Vinci č. F/03/B/P/PP-151023. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2005. ISSN 1336-1562, 2005, roč. 3, č. 1, s. 124-129. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0033352/MV2005-1.pdf>
  article

  article

 10. DUDOVÁ, Iveta. Ekonomika vzdelávania. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 165 s. ISBN 80-225-1758-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book