Search results

 1. PETRŮ, Naděžda - TOMÁŠKOVÁ, Andrea - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Diversification of Export Territories of Family Businesses as a Tool of Their Further Development. - Registrovaný vo: Scopus. In Problems and Perspectives in Management. - Sumy : LLC "СPС "Business Perspectives". ISSN 1810-5467, 2019, vol. 17, no. 3, pp. 306-322 online. Student project 7427/2019/01.
  article

  article

 2. TRNOVSKÝ, Karol. Analýza zahraničného obchodu SR v kontexte nepriaznivých prognóz ekonomického rastu. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 351-356 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Mapovanie podnikateľského modelu a stratégie startupov v medzinárodnom prostredí. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 130-143 CD-ROM. VEGA 1/0631/19.
  article

  article

 4. GREŠŠ, Martin. Industries Overview of Slovakia. In Weekly briefing. - Budapest : China-CEE Institute. ISSN 2560-1601, 2019, vol. 19, no. 2, pp. 1-6 online.
  article

  article

 5. CHLEBCOVÁ, Andrea. Vývoj zahraničného obchodu západného Balkánu ovplyvnený súčasnými geopolitickými zmenami. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 56-68 online. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 6. BOROVSKÁ, Zuzana. Analýza iránskej medzinárodno-obchodnej pozície v období protekcionizmu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 2, s. 6-15 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 7. TOMČÍK, Ondrej. Vzťah obchodnej komplementarity s výškou realizovaného exportu SR do vybraných krajín východnej Ázie - Čína, Japonsko, Južná Kórea. In MERKÚR 2019. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2019 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4657-7, s. 259-266 online. Available on Internet: <https://conferences.euba.sk/merkur/files/zbornik-merkur-2019.pdf>
  article

  article

 8. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Analýza prejavených komparatívnych výhod EÚ28. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 3, s. 5-14. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 9. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Teritoriálne stratégie vonkajších ekonomických vzťahov Slovenska pod vplyvom geopolitických zmien. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 6-12 online. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 10. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Internacionalizácia malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 13-23 online. VEGA 1/0546/17.
  article

  article