Search results

 1. KOLLÁR, Roman - OŠÍPANÍKOVÁ, Anna. Vyššie vzdelanie ako prediktor životných podmienok. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Ústav informácií a prognóz školstva, 2017. ISSN 1335-5864, 2017, roč. 28, č. 4, s. 18-29.
  article

  article

 2. KOUTNÁ, Martina - KRČKOVÁ, Anna - VAVŘINOVÁ, Tereza. Educational mismatch among immigrants in the Czech Republic – selected issues. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2016. ISSN 0049-1225, 2016, roč. 48, č. 6, s. 572-600.
  article

  article

 3. HRONEC, Martin - HRONEC, Štefan - VICIANOVÁ HRONCOVÁ, Jana. Vybrané spoločensko-ekonomické súvislosti vzdelania a ekonomického rastu. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4054-4, s. 39-48 CD-ROM.
  article

  article

 4. MATÚŠOVÁ, Silvia. Sociálny a kultúrny kapitál ako výzva pre vzdelávanie. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : adaptačné procesy - budúcnosť Európy a Slovenska. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. ISBN 978-80-7144-248-6, s. 299-308.
  article

  article

 5. ČABALA ADAM. Unemployment duration before and during the economic crisis in the Czech Republic. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2014. ISSN 1336-8818, 2014, roč. 11, č. špeciálne číslo, s. 19-26.
  article

  article

 6. PONICKÝ, Peter. Vzdelanie a vzdelanosť, tenzor napätia vo vývoji spoločnosti. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 280-286.
  article

  article

 7. BÍLKOVÁ, Diana. Wages of czech employees at the beginning of the 3rd millenium and the impact of economic crisis on wage and income development according to the educational attainment. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2013. ISSN 0322-788X, 2013, vol. 93, no. 2, s. 30-60. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0173899/180213q2.pdf>
  article

  article

 8. BUCHTA, Stanislav. Vývojové trendy vidieckych a mestských oblastí Slovenska. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012. ISSN 1338-6336, 2012, roč. 12, č. 4, s. 48-67. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 9. HÜNDLOVÁ, Lucie. Vliv vzdělání a rodinného zázemí na odchod dětí z domova rodičů. In Aula : časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. - Praha : Centrum pro studium vysokého školství ČR, 2011. ISSN 1210-6658, 2011, roč. 19, č. 3-4, s. 26-38.
  article

  article

 10. KAŠČÁK, Ondrej - PUPALA, Branislav. Neoliberálna pasca súčasnej vzdelávacej politiky a školskej praxe : rozumne konštituovať vzdelávanie. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1336-9849, 2011, č. 1, s. 14-18.
  article

  article