Search results

 1. GONDA, Vladimír. Meeting the Objectives of Smart Growth in Slovakia in the Context of the Europe 2020 Strategy and the Agenda 2030. In Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development. International Scientific Conference. Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018. ISBN 978-80-244-5392-7, pp. 93-98 online. VEGA 1/0393/16 (50 %), VEGA 1/0246/16 (50 %).
  article

  article

 2. VESELKOVÁ, Alexandra. Vzdelávací systém z hľadiska gramotnosti žiakov a dospelých. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 187-196 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, VEGA 1/0975/15.
  article

  article

 3. BORRELL, Carme et al. The Evolution of socioeconomic inequalities in mortality in nine metropolitan areas : [fact sheet]. In Promoting population health and equity in Europe: from evidence to policy. - Coimbra : Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. ISBN 978-989-20-8021-5, pp. 39-46 online. EURO-HEALTHY 643398.
  article

  article

 4. DROBCOVÁ, Lenka. Adaptation as a mean of increasing competitveness in international transport and logistics. In The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business. International scientific conference. The Czech and Slovak Republics in international trade and business : is the crisis over? Lessons-learned, challenges and future perspectives of international business : proceedings : 14th international scientific conference : may 29th 2014, Prague and Bratislava. - Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. ISBN 978-80-245-2037-7, s. 62-77. VEGA 1/0550/14.
  article

  article

 5. HUDOKOVÁ, Kristína et al. Labour market disparities in new EU member states. In Doc's on the move 2014. international summer school for doctoral students. Doc's on the move 2014 : proceedings of the international summer school for doctoral students on research methods and soft skills development : 6th - 19th july 2014, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing house EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3899-2, s. 24-36 CD-ROM. 13203-1055/BRATISL03.
  article

  article

 6. MARTINCOVÁ, Marta. Prístupy k ľudskému kapitálu v kontexte problému prekvalifikovanosti. In Sociálno-ekonomický obzor : recenzovaný odborný on-line časopis. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 1339-2387, jún 2013, roč. 1, č. 2, s. 32-38 online. ITMS 26240120032. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0173897/2_vydanie_jun_2013.pdf>
  article

  article

 7. MATULČÍKOVÁ, Marta. Celoživotné vzdelávanie - celoživotná uplatniteľnosť. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl a školských zariadení. - Bratislava : IURA EDITION, 2013. ISSN 1336-9849, 2013, roč. 7, č. 3, s. 1-5.
  article

  article

 8. VIDOVÁ, Jarmila. Proces vzdelávania a jeho investičná náročnosť. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2013. ISSN 1336-9105, 2013, roč. 8, č. 3, s. 40-48 online. VEGA 1/0421/11. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0175201/casopis 3-2013 (1).pdf>
  article

  article

 9. AVETISYAN, Sergey. Transformácia ľudských zdrojov a kvality života v Arménskej republike. In Kvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR : Bratislava, 26.-27. október 2011. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2011. ISBN 978-80-8121-107-2, s. 233-240.
  article

  article

 10. FIFEKOVÁ, Elena. Úzke miesta stratégie EÚ pre budúce desaťročie. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2010. ISBN 978-80-225-2973-0, s. [1-6]. VEGA 1/0605/08.
  article

  article