Search results

 1. KAŠŤÁKOVÁ, Elena. Obchodná spolupráca EÚ s Ruskom : (súčasný vývoj a perspektívy). Recenzenti: Vladimír Gonda, Miloslav Rosenberg. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 97 s. [7,19 AH]. VEGA 1/0826/12. ISBN 978-80-225-3538-0. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 2. MARTYNIV, Halina. Povinnosti zmluvných strán v kontexte Dohovoru OSN o zmluvách o medznárodnej kúpe tovaru. In Societas et res publica : medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí. - Trnava : Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012. ISSN 1338-6530, 2012, roč. 1, č. 3, s. 126-151 online. Available on Internet: <http://serp.fsv.ucm.sk/archive/2012/03/SOCIETAS-ET-RES-PUBLICA-2012-03.pdf>
  article

  article

 3. BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 10, s. 28-29.
  article

  article

 4. BALÁŽ, Peter. Zahraničnoobchodná politika opäť v centre záujmu slovenských politikov. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : MF MEDIA, 2010. ISSN 1336-393X, 2010, roč. 10, č. 9, s. 34-35.
  article

  article

 5. BUDJAČ, Milan. Medzinárodné investície a ich ochrana : dizertačná práca. Škol. Stanislav Mráz. Bratislava, 2009. 211 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book