Search results

 1. Statistisches Jahrbuch Nordrhein-Westfalen 2018 : 60. Jahrgang. Düsseldorf : Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Statistisches Landesamt, 2018. 816 s. ISBN 978-3-939943-46-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 2. Zákony II/2018 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : zákon o pohrebníctve : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony II/2018 - časť A

  book

 3. Zákony II/2017 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2017 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : autorský zákon : konkurz a reštrukturalizácia : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2017. 608 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2017 - časť A

  book

 4. Entrepreneurship at a glance 2016. Paris : OECD, 2016. 159 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/entrepreneurship-at-a-glance-2016_entrepreneur_aag-2016-en> ISBN 978-92-64-25753-5. ISSN 2226-6933. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. Zákony II/2016 - časť A : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2016 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : konkurz a reštrukturalizácia : verejné obstarávanie : živnostenský zákon : autorský zákon : rozhodcovské konanie : ochrana spotrebiteľa. Žilina : Poradca, 2016. 648 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2016 - časť A

  book

 6. Zákony II/2015 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2015 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : správny poriadok : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : živnostenský zákon : občiansky súdny poriadok. Žilina : Poradca, 2015. 944 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2015

  book

 7. Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015. Bratislava : Wolters Kluwer ; Brno : DATEV, 2015. 431 s. ISBN 978-80-8168-164-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Tabuľky a informácie pre dane a podnikanie 2015

  book

 8. SYNEK, Miloslav - KISLINGEROVÁ, Eva. Podniková ekonomika. 6. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C. H. Beck, 2015. xxviii, 526 s. Beckovy ekonomické učebnice. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/jHad0yznMk> ISBN 978-80-7400-274-8. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  Podniková ekonomika

  book

 9. CANTWELL, Marianne. Vydělávejte na tom, co vás baví a žijte podle svého : zbavte se pracovní klece! Pracujte, kdy chcete, kde chcete a jak chcete. Praha : Grada Publishing, 2015. 218 s. ISBN 978-80-247-5420-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Vydělávejte na tom, co vás baví a žijte podle svého

  book

 10. Zákony II/2014 : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2014 z oblasti obchodného a občianskeho práva : obchodný zákonník : občiansky zákonník : správny poriadok : exekučný poriadok : trestný zákon : trestný poriadok : živnostenský zákon : občiansky súdny poriadok. Žilina : Poradca, 2014. 927 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Zákony II/2014

  book