Search results

 1. ROŠTÁROVÁ, Monika. Flemio - Meníme nápady na reálne podnikanie! In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 68-69.
  article

  article

 2. SLÁVIK, Štefan. Spravovanie verzus manažovanie vo verejnej správe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, december 2011, roč. 7, č. 3, s. 7-22. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0149992/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_12.pdf>
  article

  article

 3. SLÁVIK, Štefan. Explicitná charakteristika podnikateľskej stratégie. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 473-482.
  article

  article

 4. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 5. SLÁVIK, Štefan. Vodcovský rozmer manažérskej práce. In Rozvoj akademického vzdelávania pre potreby verejnej správy : zborník príspevkov z vedeckého seminára. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-89143-68-9, s. 94-103.
  article

  article

 6. SLÁVIK, Štefan - BLŠTÁKOVÁ, Jana - HUDÁKOVÁ, Ivana. Competitive advantage of small and medium-sizes enterprises in Slovakia at the time of entry into the European Union. Research findings. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave = scientific journal of the Faculty of Business Management, University of Economics, Bratislava. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2007. ISSN 1336-3301, 2007, roč. 4, č. 3, s. 7-27.
  article

  article