Search results

 1. SLÁVIK, Štefan - HANÁK, Róbert - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Natural and Generic Strategies of Start-ups and their Efficiency. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 125-148 online.
  article

  article

 2. SLÁVIK, Štefan et al. Business model and team as preconditions of a start-up viability. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2019, vol. 6, no. 3, pp. 1404-1427. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 3. SLÁVIK, Štefan. Efektívny podnikateľský model - existenčný základ startupu. In Aktuálne trendy v manažmente : recenzovaný zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-058-2, s. 168-185 CD-ROM. VEGA 1/0063/19.
  article

  article

 4. SLÁVIK, Štefan. Migrácia ako závažná spoločenská zmena – poučenia z manažmentu zmien. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 536-542 online.
  article

  article

 5. JONIAKOVÁ, Zuzana. Zmeny v odmeňovaní zamestnancov v kontexte zmien vo svete práce : habilitačná práca. Oponent: Štefan Slávik... [et al.]. Bratislava, 2019. 173 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana et al. Strategický manažment : prípadové štúdie. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Milan Džupina. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 180 s. [11,70 AH]. ISBN 978-80-225-4625-6. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 7. SLÁVIK, Štefan. The Business Model of Start-Up-Structure and Consequences. - Registrovaný: Web of Science. In Administrative Sciences. - Basel : MDPI. ISSN 2076-3387, 2019, vol. 9, no. 3, pp. 1-23 online. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 8. SLÁVIK, Štefan. A Cross-Sectional View of Start-ups in a Regional Dimension. In Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod, finančné a sociálne aspekty podnikania : zborník abstraktov = Conference Proceeding of Abstracts. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4645-4, s. 32.
  article

  article

 9. SLÁVIK, Štefan. A Cross-sectional View of Start-ups in a Regional Dimension. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2019. ISSN 2585-8785, 2019, vol. 12, no. 2, s. 69-76.
  article

  article

 10. SLÁVIK, Štefan. Personálne pozadie startupov. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 516-524 online.
  article

  article