Search results

 1. BEŇOVÁ, Elena. Fiscal policy of Slovak Republic in the process of European fiscal Union creating. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2014. ISSN 1728-6239, 2014, no. 11-12, pp. 24-27 online.
  article

  article

 2. ZELEZNÍK, Juraj. [Rozpočtová teória, politika a prax]. In Ekonomické spektrum : recenzovaný vedecko-odborný on-line časopis o ekonómii a ekonomike. - Bratislava : CAESaR-Centrum vzdelávania, vedy a výskumu, 2012. ISSN 1336-9105, 2012, roč. 7, č. 3, s. 24-25. Recenzia na: Rozpočtová teória, politika a prax / Kornélia Beličková a kolektív. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-335-8. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.spektrum.caesar.sk/?download=casopis%2003-2012.pdf>
  article

  article

 3. BEŇOVÁ, Elena - NEUBAUEROVÁ, Erika. Možnosti hodnotenia kvality fungovania verejnej správy. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, november 2011, roč. 7, č. 2, s. 47-58. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0149991/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_11.pdf>
  article

  article

 4. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 5. NEUBAUEROVÁ, Erika - BEŇOVÁ, Elena - DRÁBEKOVÁ, Mária. Odvetvia verejného sektora ako priestor realizácie funkcií štátu. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 333-342.
  article

  article

 6. BEŇOVÁ, Elena - DRÁBEKOVÁ, Mária. Nové výzvy verejnej správy vo vzťahu k odpadovému hospodárstvu. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, s. 60-70.
  article

  article

 7. DEBNÁR, Milan. Porozumieť svetu finančníctva. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 2005. ISSN 1335-0684, 19. mája 2005, č. 19, s. 64. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : IURA EDITION, 2005. - ISBN 80-8078-031-5.
  article

  article

 8. SOKIRA, Jozef. [Financie a mena]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Slovak Academic Press. ISSN 0013-3035, 2003, roč. 51, č. 9, s. 1179-1181. Recenzia na: Financie a mena / Elena Beňová a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. - ISBN 80-225-1659-7.
  article

  article