Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0028979 xcla^"
 1. PROKOP, Viktor - STEJSKAL, Jan - KUVÍKOVÁ, Helena. The Different drivers of innovation activities in European Countries: A comparative study of Czech, Slovak, and Hungarian manufacturing firms. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. ISSN 0013-3035, 2017, roč. 65, č. 1, s. 31-45.
  article

  article

 2. KUVÍKOVÁ, Helena - MURRAY SVIDROŇOVÁ, Mária - GONDÁŠOVÁ, Lýdia. Poskytovanie služieb bývania mimovládnym neziskovým sektorom. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2015. ISSN 1335-7069, 2015, roč. 16, č. 2, s. 181-190.
  article

  article

 3. KUVÍKOVÁ, Helena - SVIDROŇOVÁ, Mária. Význam a opodstatnenosť existencie súkromných neziskových organizácií. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1210-1095, 2013, roč. 23, č. 2, s. 3-17.
  article

  article

 4. KUVÍKOVÁ, Helena - LAUČEK, Zdeno. Využitie Balanced scorecard pre strategické riadenie výkonnosti a kvality v zdravotníctve. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 1, s. 5-15.
  article

  article

 5. KUVÍKOVÁ, Helena - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Vytvorenie hodnoty za peniaze prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. ISSN 0013-3035, 2012, roč. 60, č. 3, s. 293-310.
  article

  article

 6. KUVÍKOVÁ, Helena - GAJDOŠOVÁ, Katarína. Verejno-súkromné partnerstvá a ich ekonomická realizovateľnosť. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2010. ISSN 1335-7069, 2010, roč. 11, č. 2, s. 168-179.
  article

  article

 7. KUVÍKOVÁ, Helena - VACEKOVÁ, Gabriela. Diverzifikácia finančných zdrojov v neziskových organizáciách. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2009. ISSN 1212-3609, 2009, roč. 12, č. 4, s. 84 - 95.
  article

  article

 8. MAKOVNÍK, Tomáš. Vplyv environmentálnej politiky na budúcnosť cestovného ruchu na Slovensku. In Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-337-0, s. 73-85.
  article

  article

 9. STRAŠÍK, Anton. Rozhodujúce trendy ovplyvňujúce rozvoj cestovného ruchu v Európskej únii. In Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-337-0, s. 119-127.
  article

  article

 10. PETRÍK, Ivan. Nevyhnutnosť podpory domáceho cestovného ruchu na Slovensku z dlhodobého hľadiska. In Stratégia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v podmienkach jednotného európskeho trhu I. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2006. ISBN 80-8083-337-0, s. 128-139.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.