Search results

  1. BOBÁKOVÁ, Viktória. Význam ľudského kapitálu a vzdelania pre ekonomický rast. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 60-75.
    article

    article

  2. BOBÁKOVÁ, Viktória. Inovácie ako predpoklad výkonnosti verejného sektora. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 2, s. 3-13. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0197015/2014_02_ita.pdf>
    article

    article

  3. BOBÁKOVÁ, Viktória. Hodnotenie kvality inštitucionálneho prostredia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 3, s. 27-38. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0182136/2013_03_ita.pdf>
    article

    article

  4. BOBÁKOVÁ, Viktória. Výkonnosť a efektívnosť vo verejnom sektore. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 166-177. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
    article

    article

  5. BOBÁKOVÁ, Viktória. Výdavky územnej samosprávy a hospodárska recesia. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 108-112.
    article

    article

  6. BOBÁKOVÁ, Viktória. Fiškálna nerovnováha a cyklický vývoj ekonomiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2011. ISSN 1335-7182, 2011, roč. 12, č. 1, s. 99-105.
    article

    article

  7. TWORZYDLO, Dariusz. Zarądzanie kryzysem w organizacji. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 441-448.
    article

    article

  8. TYRAŁA, Paweł. Crisis planning in management. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 449-454.
    article

    article

  9. MIGALA-WARCHOL, Aldona. The Characteristic of economic individual assets and the source of their financing according to the Polish amending accountancy act. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 491-495.
    article

    article

  10. VAŠTÍKOVÁ, Miroslava - JANEČKOVÁ, Lidmila - HECZKOVÁ, Miroslava. Specifika mezinárodního marketingu malých a středních firem. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 464-470.
    article

    article