Search results

 1. BOBÁKOVÁ, Viktória. Príjmová nerovnosť v regiónoch Slovenskej republiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2020. ISSN 1335-7182, 2020, roč. 21, č. 1, s. 5-20.
  article

  article

 2. BOBÁKOVÁ, Viktória. Význam ľudského kapitálu a vzdelania pre ekonomický rast. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2018. ISSN 1335-7182, 2018, roč. 19, č. 1, s. 60-75.
  article

  article

 3. BOBÁKOVÁ, Viktória. Inovácie ako predpoklad výkonnosti verejného sektora. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2014. ISSN 1338-6468, 2014, č. 2, s. 3-13. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0197015/2014_02_ita.pdf>
  article

  article

 4. BOBÁKOVÁ, Viktória. Hodnotenie kvality inštitucionálneho prostredia. In Information technology applications. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola : Občianske združenie VZDELÁVANIE - VEDA - VÝSKUM, 2013. ISSN 1338-6468, 2013, č. 3, s. 27-38. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0182136/2013_03_ita.pdf>
  article

  article

 5. BOBÁKOVÁ, Viktória. Výkonnosť a efektívnosť vo verejnom sektore. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2012. ISSN 1337-2955, jún 2012, roč. 8, č. 1, s. 166-177. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0159485/VedeckyCasopisVSEMvs_2012_06.pdf>
  article

  article

 6. BOBÁKOVÁ, Viktória. Výdavky územnej samosprávy a hospodárska recesia. In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. - Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. ISBN 978-80-7097-932-7, s. 108-112.
  article

  article

 7. BOBÁKOVÁ, Viktória. Fiškálna nerovnováha a cyklický vývoj ekonomiky. In Verejná správa a spoločnosť : [vedecký časopis]. - Košice : Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, 2011. ISSN 1335-7182, 2011, roč. 12, č. 1, s. 99-105.
  article

  article

 8. BICHAJŁO, Robert. Public relations in a company. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s.23-28.
  article

  article

 9. BLAŠKOVÁ, Kornélia. Integration of student projects into foreign language teaching at economic universities. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 33-38.
  article

  article

 10. BLAŽEK, Ladislav. Intelektuální kapitál - faktor efektivnosti podniku. In Ekonomika firiem 2002 : zborník z medzinárodnej konferencie. - Košice : Ekonomická univerzita v Bratislave. Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2002. ISBN 80-225-1583-3, s. 39-41.
  article

  article