Search results

 1. Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Alena Daňková, Alexandra Chapčáková. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. CD-ROM [368 s.]. ISBN 978-80-8152-361-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Ekonomické aspekty územnej samosprávy V.

  electonic book

 2. National and regional economics. International conference. National and regional economics VII : international conference proceedings : 1th-3th october, 2008 : Herľany, Slovak Republic [elektronický zdroj]. Proceedings editor Vincent Šoltés. Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008. CD-ROM. ISBN 978-80-553-0084-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 3. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika. Workshop. Kvantitatívne prístupy k modelovaniu rozhodovania ekonomických subjektov v podmienkach neurčitosti a rizika : (recenzovaný zborník z vedeckého workshopu) : Košice 12.12.2008 [elektronický zdroj]. Editori Zuzana Lejková a Tomáš Výrost. Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2008. CD-ROM. VEGA 1/4604/07. ISBN 978-80-225-2665-4. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 4. Rozvoj a podpora podnikateľských aktivít v málo rozvinutých regiónoch krajín strednej a východnej Európy [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. CD-ROM. ISBN 80-225-1723-2. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 5. Možnosti rozvoja v ekonomicky nevýhodných regiónoch s nenarušenou prírodou a s prihliadnutím na ekologické riziká [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. CD-ROM [97 s.]. ISBN 80-225-1778-X. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  electonic book

  electonic book