Search results

 1. VINCZEOVÁ, Miroslava. Možnosti financovania malých a stredných podnikov z cudzích zdrojov. Recenzenti: Ľubica Lesáková, Viktória Bobáková, Elena Šúbertová. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2018. 162 s. Studia oeconomica, 59. ISBN 978-80-557-1418-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. KUZMIŠIN, Peter - KUZMIŠINOVÁ, Viera. Vývojové trendy v medzinárodnom podnikateľskom prostredí a podnikaní a ich národné a regionálne implikácie : otázky teórie a praxe. Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2014. 222 s. 035TUKE-4/2012. ISBN 978-80-553-1903-2. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 3. HUROVÁ, Jana. Správa a riadenie ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich výkonnosť obchodných spoločností : dizertačná práca. Škol. Viktória Bobáková. Bratislava, 2010. 166 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. NESTERAK, Janusz - BOBÁKOVÁ, Viktória. Controlling : novodobý systém riadenia podniku. Bratislava : Ekonóm, 2003. 126 s. ISBN 80-225-1660-0. [Copy count : 20, currently available 17, at library only 2]
  book

  book