Search results

 1. KITOVÁ MAZALÁNOVÁ, Veronika. Proces komodifikácie vzdelávania vo vybraných slovenských školách. In Prístupy k obchodným modelom v kontexte udržateľného rozvoja : vedecké state : VEGA 1/0282/15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4393-4, s. 111-130.
  article

  article


 2. ŠTRACHOŇ, Peter. [Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami]. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. ISSN 1338-7944, 2016, roč. 11, č. 1, s. 60-61. Recenzia na: Referenčný rámec spotrebiteľa naprieč kultúrami / Peter Štetka, Štefan Majtán ; recenzenti: Miroslava Szarková, Peter Štarchoň. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - ISBN 978-80-225-4010-0.
  article

  article


 3. SZARKOVÁ, Miroslava. Recenzný posudok: na monografiu autorky Martiny Rašticovej na tému: Efektivní přístupy k vedení diverzitních týmů v českých podnicích. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISSN 1802-8527, 2012, roč. 6, č. 11, s. 111-112.
  article

  article


 4. GERTLER, Ľubomíra. [Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov]. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2012. ISSN 1212-3609, 2012, roč. 15, č. 2, s. 156. Recenzia na: Vplyv finančných trhov na finančné riadenie podnikov pôsobiacich v SR a ČR v kontexte súčasných globálnych procesov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3252-5.
  article

  article


 5. GERTLER, Ľubomíra. [Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov]. In Trendy ekonomiky a managementu : [vědecký časopis]. - Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, 2012. ISSN 1802-8527, 2012, roč. 6, č. 10, s. 118-119. Recenzia na: Optimalizácia finančného riadenia podnikov pôsobiacich v SR v kontexte súčasných globálnych problémov / Anna Polednáková a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. - ISBN 978-80-225-3343-0.
  article

  article


 6. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article


 7. SZARKOVÁ, Miroslava - KLIMENTOVÁ, Lenka. K otázkam vymedzenia personálneho marketingu a jeho funkcií v globálnom konkurenčnom prostredí. In Auspicia : recenzovaný neimpaktový časopis zaměřený na oblast společenských a humanitných věd (primárně na oblast veřejné správy a řízení, sekundárně i na další spoločenskovědní otázky). - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISSN 1214-4967, 2009, roč. 6, č. 1, s. 61-67. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0108923/Auspicia-1-2009.pdf>
  article

  article