Search results

 1. VETRÁKOVÁ, Milota. Ľudské zdroje a ich riadenie. 2. preprac. a rozšír. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2011. 275 s. ISBN 978-80-557-0149-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book


 2. RUŽIČKOVÁ, Oľga. Vnútropodniková komunikácia a jej vplyv na úspešnosť podniku poskytujúceho zdravotnícke služby : dizertačná práca. Školiteľ: Miroslava Szarková. Bratislava, 2011. 119 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 3. KLIMENTOVÁ, Lenka. Personálny marketing v nadnárodnej franchisingovej spoločnosti v podmienkach hospodárskych zmien : dizertačná práca. Škol. Miroslava Szarková. Bratislava, 2010. 175 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 4. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 4. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2008. 429 s. ISBN 978-80-89085-72-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book


 5. ŠÚBERTOVÁ, Elena et al. Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. 130 s. VEGA 1/1251/04 Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky - rozvoj podnikania ako nevyhnutná súčasť zvýšenia životnej úrovne v regiónoch SR. ISBN 80-225-2155-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book


 6. MAJTÁN, Miroslav et al. Manažment. 2. vyd. Bratislava : Sprint vfra, 2005. 429 s. Nová ekonómia. ISBN 80-89085-17-2. [Copy count : 9, currently available 6, at library only 3]
  book

  book


 7. Modul etickopodnikateľskej kultúry : EPK : projekt MELKART - na odborné vzdelávanie neriadené štátom. Bratislava : Sprint vfra, 2001. 53 s. Nová ekonómia. MELKART E 98/I/61230/PI/I.1.C/FPI. ISBN 80-88848-79-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 1]
  book

  book