Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0048952 xcla^"
 1. FUSEK, Roman. Podpora finančnej gramotnosti ako jeden z nástrojov ochrany spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 35-41.
  article

  article

 2. HAMŘIK, Martin. FinTech - náčrt výziev nielen pre spotrebiteľa. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 42-51.
  article

  article

 3. MATYASOVSZKY, Pavol. Finančná gramotnosť a vzdelávanie - aktuálne trendy. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 60-65.
  article

  article

 4. BIRČÁROVÁ, Monika. Finančné vzdelávanie žiakov ako nástroj zvyšovania finančnej gramotnosti spoločnosti. In Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. 7-15 online.
  article

  article

 5. HORVÁTOVÁ, Diana - VACOVÁ, Iveta - LIESKOVSKÁ, Vanda. Vnímanie kvality pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2015. ISSN 1335-9746, 2015, roč. 14, č. 34, s. 16-24.
  article

  article

 6. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 7. LIESKOVSKÁ, Vanda - RIMARČÍK, Marián. Uplatňovanie marketingových nástrojov v maloobchodnej praxi. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach = scientific journal of the Faculty of Business Economics of the University of Economics in Bratislava with a seat in Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2004. ISSN 1335-9746, 2004, roč. 3, č. 6, s. 20-33.
  article

  article

 8. LIESKOVSKÁ, Vanda. Spotrebiteľské úvery a ich miesto v maloobchode. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 233-241.
  article

  article

 9. LIESKOVSKÁ, Vanda - GAZDA, Vladimír. Globalizačné a internacionalizačné aspekty obchodných firiem. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2003. ISSN 1336-1562, 2003, roč. 1, č. 2, s. 36-45. VEGA 1/925/02.
  article

  article

 10. LIESKOVSKÁ, Vanda - GAZDA, Vladimír. Letákové akcie v maloobchode Slovenskej republiky. In Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2003. ISSN 1212-3951, 2003, roč. 6, č. 2, s. 91-95.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.