Search results

 1. WALLNER, Jozef. [Slovník znalostnej ekonomiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. ISSN 0323-262X, 2011, roč. 40, č. 2, s. 292. Recenzia na: Slovník znalostnej ekonomiky / Rudolf Sivák a kolektív ; vedecká redakcia Anetta Čaplánová; redakcia hesiel v anglickom jazyku Daniela Breveníková. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-45-9.
  article

  article

 2. STANEK, Vojtech. [Mikroekonómia]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 2, s. 290. Recenzia na: Mikroekonómia / Vieroslava Holková, Alexandra Veselková. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-9-9.
  article

  article

 3. MELIŠEK, Igor. [Hospodárska politika Európskej únie]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009. ISSN 0323-262X, 2009, roč. 38, č. 1, s. 138-139. Recenzia na: Hospodárska politika Európskej únie / Anatolij Bracjun. - Bratislava : Sprint dva, 2008. - ISBN 978-80-969927-8-2.
  article

  article

 4. VINCÚR, Pavol. Analýza účtovnej závierky. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2006. ISSN 1335-2024, 2006, roč. 14, č. 6, s. 287-288. Recenzia na: Analýza účtovnej závierky / Anna Šlosárová a kolektív. - 2006 ; Bratislava : Iura Edition. - ISBN 80-8078-070-6.
  article

  article

 5. STANĚK, Peter. [Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2005. ISSN 0013-3035, 2005, roč. 53, č. 3, s. 341-342. Recenzia na: Stratégia sociálno-ekonomického rozvoja / Pavol Vincúr - Elena Fifeková. - Bratislava : Sprint, 2004. - ISBN 80-89085-30-X.
  article

  article