Search results

 1. ZUBAĽOVÁ, Alena - ZEMAN, Jakub. Podpora zamestnanosti znevýhodnených osôb na otvorenom trhu práce s akcentom na zdravotne postihnuté osoby v SR. - Registrovaný: Scopus. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2020. ISSN 1211-555X, 2020, vol. 28, no. 1, s. 189-202 online. APVV-15-0322.
  article

  article

 2. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Copy count : 13, currently available 6, at library only 2]
  Financie

  book

 3. ZUBAĽOVÁ, Alena - KORYTÁROVÁ, Zuzana. Disproporcia v zdaňovaní vyplácaných podielov na zisku (dividend) v závislosti od typu obchodnej spoločnosti v SR. In III. Slovensko-české dni daňového práva. pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. III. Slovensko-české dni daňového práva : pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania. - Košice : Vydavateľstvo ŠafárikPress, 2019. ISBN 978-80-8152-819-4, s. 223-235. APVV-15-0322.
  article

  article

 4. ZUBAĽOVÁ, Alena. Eligibility of Social Factors in Taxation. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Proceedings of the 13th International Scientific Conference. - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4356-8. ISSN 1805-9104, pp. 435-443 online. APVV-15-0322.
  article

  article

 5. ZUBAĽOVÁ, Alena. Eligibility of Social Factors in Taxation. In Public Economics and Administration 2019. International Scientific Conference. Public Economics and Administration 2019 : Book of Abstracts of the 13th International Scientific Conference, September 2019, (Ostrava, Czech Republic). - Ostrava : VSB -Technical University of Ostrava, 2019. ISBN 978-80-248-4330-8, p. 31.
  article

  article

 6. ZUBAĽOVÁ, Alena - PROUSKOVÁ, Eva. Starnutie populácie - riziká a výzvy pre ekonomický rast a udržateľnosť verejných financií v krajinách EÚ. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2019 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4596-9, s. [1-7] CD-ROM. APVV-15-0322, VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 7. ZUBAĽOVÁ, Alena - BOÓR, Matej - KOČKOVIČOVÁ, Jana. The Size of the Shadow Economy as an Indicator of Tax Collection Efficiency. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 125-140.
  article

  article

 8. ŠOLTÉSOVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Nové možnosti eliminácie daňových únikov. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-7 online.
  article

  article

 9. ZUBAĽOVÁ, Alena. Opodstatnenie zdanenia pri spravodlivom rozdeľovaní vytvorenej hodnoty z pohľadu Davida Ricarda. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2019. ISSN 1336-5711, 2019, roč. 16, č. 2, s. 1-7 online. VEGA 1/0215/18.
  article

  article

 10. SIVÁK, Rudolf et al. Financie. Recenzovali: Jozef Makúch, Petr Dvořák. 2. doplnené a rozšírené vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 436 s. [29,14 AH]. ISBN 978-80-7598-533-0. [Copy count : 31, currently available 6, at library only 2]
  book

  book