Search results

 1. SERINA, Pavol. Cieľové náklady – konkurenčná výhoda podniku. In Aktuálne výzvy podnikovej ekonomiky zamerané na zvyšovanie výkonnosti a prosperity podnikov : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3826-8, s. 181-188 CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  article

  article

 2. SERINA, Pavol. Nové trendy v úspore nákladov - procesné kalkulácie. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3867-1, s. 434-439 CD-ROM. VEGA 10980/12.
  article

  article

 3. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta et al. Nákladový controlling : prípadové štúdie. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 179 s. [7,1 AH]. Ekonómia, 505. VEGA 1/0910/12. ISBN 978-80-8168-108-0. [Copy count : 11, currently available 5, at library only 3]
  Nákladový controlling

  book

 4. MAJTÁN, Štefan et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzovali: Elena Šúbertová, Vladimír Mišík. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2012, dotlač 2014. 323 s. [19,63 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-63-3. [Copy count : 80, currently available 69, at library only 4]
  Podnikové hospodárstvo

  book

 5. SERINA, Pavol. Využitie outsourcingu pri strategickom riadení verejného podniku. In Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov I. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3611-0, s. 46-60. VEGA 1/0910/12.
  article

  article

 6. SERINA, Pavol. Zvyšovanie výkonnosti firmy pomocou marketingového plánu. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-14] CD-ROM. VEGA 1/0980/12.
  article

  article

 7. SERINA, Pavol. Zvyšovanie výkonnosti podniku pomocou procesných kalkulácií. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 486-491. VEGA 1/0980/12 (100 percent).
  article

  article

 8. SERINA, Pavol. Nové trendy v riadení nákladov verejných podnikov - facility manažment. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3, s. 480- 485. VEGA 1/0910/12 (100 percent).
  article

  article

 9. SERINA, Pavol. Controllingový prístup manažmentu nákladov vo verejnej správe. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 469-474. VEGA 1/0910/12.
  article

  article

 10. SERINA, Pavol. Zvyšovanie výkonnosti podniku pomocou hodnotového reťazca a operatívneho controllingu. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry : zborník vedeckých prác [z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 17. 5. 2012]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3427-7, s. 475-480. VEGA 1/0980/12.
  article

  article