Search results

Records found: 24  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth p0063188 xpca^"
 1. KAFKOVÁ, Eva et al. Vplyv makroekonomických ukazovateľov na rozvoj poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995 - 2004 a tendencie rozvoja poistného trhu po vstupe do EÚ : záverečná správa za celú dobu riešenia projektu VEGA 1/2554/05 : doba riešenia od 01/2005 do 12/2007. Bratislava, 2007. [10 s.]. VEGA 1/2554/05.
  book

  book

 2. KAFKOVÁ, Eva et al. Management von Risiko als langfristige Determinante der Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen. [Košice] : [s.n.], [2007]. [52 s.]. ASO č. SK-0607-KE-002.
  book

  book

 3. BOSÁKOVÁ, Zuzana. Konkurencieschopnosť slovenských podnikov po vstupe do Európskej únie. In Mladá veda 2005 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov na tému: Budúcnosť Európy je v rukách mladých. - Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, 2006. ISBN 80-8069-673-X.
  article

  article

 4. VOLOŠINOVÁ, Darina - BOSÁKOVÁ, Zuzana - KAFKOVÁ, Eva. Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995 -2004 : Maďarská republika. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900, December 2005, roč. 13, č. 12, s. 22-25.
  article

  article

 5. KAFKOVÁ, Eva - VOLOŠINOVÁ, Darina - BOSÁKOVÁ, Zuzana. Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995 - 2004. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900, September 2005, roč. 13, č. 9, s. 15-19.
  article

  article

 6. KAFKOVÁ, Eva - VOLOŠINOVÁ, Darina - BOSÁKOVÁ, Zuzana. Vývoj rozhodujúcich makroekonomických ukazovateľov a komerčného poisťovníctva v krajinách V4 v rokoch 1995-2004. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2005. ISSN 1335-0900, August 2005, roč. 13, č. 8, s. 17-19.
  article

  article

 7. BOSÁKOVÁ, Zuzana - BOBOVSKÝ, Michal. Business angels as a financial resource for small and medium-sized enterprises. In Future of banking after the year 2000 in the world and in the Czech Republic : proceedings from the international conference. - Karviná : School of business administration, 2005. ISBN 80-7248-342-0, s. 1116-1127.
  article

  article

 8. DAŇKOVÁ, Alena - BOSÁKOVÁ, Zuzana. Small and Medium Sized Enterprises in Slovak Part of Carpatian Euroregion. In VADYBA Management. - Vilnius : Vilnius University, Lithuania, 2005. ISSN 1822-3133, 2005, nr. 1, s. 29-33.
  article

  article

 9. BAŠISTOVÁ, Alena et al. Tendencie zmien ekonomiky a manažmentu slovenských podnikov v období vstupu do EÚ : záverečné hodnotenie internej grantovej úlohy č. 2330252/04. Košice, 2005. 78 s.
  book

  book

 10. DAŇKOVÁ, Alena - BOSÁKOVÁ, Zuzana. The Possibilities of enterprising development in Kosice region. In ECOMA 2005 : "Economy and management of enterprises in transition economies in the global market environment". - Pardubice : University of Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-806-3, s. 92-95.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.