Search results

  1. TKÁČOVÁ, Jana. Hodnotenie úverového rizika pri financovaní potrieb právnických osôb - podnikateľov a odvodenie požiadavky na vlastné zdroje základným prístupom interných ratingov podľa pravidiel Basel II. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2009. ISSN 1336-5711, 2009, č. Apríl 2009. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.derivat.sk/files/2009casopis/2009HotAprJanaTkacova.doc>
    article

    article