Search results

  1. BAČÍK, Martin. NR SR sa uzniesla na zákone o ochrane pred povodňami. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 1-2, s. 4-7. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
    article

    article

  2. HAZLINGER, Michal. Plnenie úloh 1. etapy rámcovej smernice EÚ "Hodnotenie a manažment povodňových rizík" - databáza povodní. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2010. ISSN 0322-886X, 2010, roč. 53, č. 1-2, s. 7-10. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/125.pdf>
    article

    article