Search results

  1. VIDOVÁ, Jarmila. Industrial parks - history, their present and influence on employment. In Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU, 2010. ISSN 1213-2446, 2010, roč. 10, č. 1, s. 41-58.
    article

    article