Search results

  1. BALÁŽ, Peter et al. Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej vplyv na strategické rozvojové zámery SR s ohľadom na lisabonskú agendu. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. 202 s. [17,536 AH]. VEGA 1/4584/07. ISBN 978-80-225-2911-2. [Copy count : 29, currently available 5, at library only 24]
    book

    book