Search results

 1. HARUMOVÁ, Anna et al. Stanovenie hodnoty majetku : hlavné aspekty ekonomickej znaleckej a expertnej činnosti. Bratislava : Iura Edition, [2008]. 496 s. Ekonómia. VEGA 1/4596/07. ISBN 978-80-8078-224-5. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. HARUMOVÁ, Anna. Ohodnocovanie pohľadávok. Bratislava : IURA EDITION, 2002. 237 s. Ekonómia. ISBN 80-89047-45-9. [Copy count : 3, currently available 1, at library only 2]
  book

  book

 3. ZALAI, Karol - KALAFUTOVÁ, Ľudmila - ŠNIRCOVÁ, Jana. Finančno-ekonomická analýza podniku. 3. dopln. vyd. Bratislava : Sprint, 2000. 337 s. Nová ekonómia. ISBN 80-88848-61-X. [Copy count : 49, currently available 36, at library only 2]
  book

  book