Search results

 1. FARKAŠ, Richard - ŠIKULOVÁ, Andrea. Novela postupov účtovania účinná od 31. decembra 2009 a 1. januára 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 17-21.
  article

  article

 2. THURZOVÁ, Marta. Novela Zákonníka práce s účinnosťou od 1. marca 2010. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 28-32.
  article

  article

 3. ŠKODA, Miroslav. Reálna hodnota ako primárna metóda oceňovania v účtovnej závierke. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 4, s. 54-61.
  article

  article

 4. LUKAČOVIČOVÁ, Jaroslava. Odpočítanie dane z pridanej hodnoty v neziskových organizáciách. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 18-20. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Odpocitanie-dane-z-pridanej-hodnoty-v-neziskovych-organizaciach/>
  article

  article

 5. JAKUBEC, Martin. Význam a kritériá prevádzkarne pre účely dane z pridanej hodnoty. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 20-24. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Vyznam-a-kriteria-prevadzkarne-pre-ucely-dane-z-pridanej-hodnoty/>
  article

  article

 6. TUŠAN, Radoslav. Audit a cykly hospodárenia firmy. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s.60-63. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Audit-a-cykly-hospodarenia-firmy/>
  article

  article

 7. MANDÁKOVÁ, Silvia. Likvidácia obchodnej spoločnosti. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 5, s. 32-35. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/5-2010-1/Likvidacia-obchodnej-spolocnosti/>
  article

  article

 8. JAKUBEC, Martin. Povinnosť platiť DPH a prenesenie povinnosti platiť DPH na príjemcu (reverse charge). In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 6, s. 14-16. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/6-2010-1/Povinnost-platit-DPH-a-prenesenie-povinnosti-platit-DPH-na-prijemcu-reverse-charge/>
  article

  article

 9. KOŠALOVÁ, Lia. K dani z motorových vozidiel. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 6, s. 26-30. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/6-2010-1/K-dani-z-motorovych-vozidiel/>
  article

  article

 10. MORAVCOVÁ, Beáta. Rozdiely vyplývajúce z účtovania zásob podľa slovenských predpisov a IAS/IFRS. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1335-7034, 2010, roč. 15, č. 6, s. 49-54. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/2010/6-2010-1/Rozdiely-vyplyvajuce-z-uctovania-zasob-podla-slovenskych-predpisov-a-IAS-IFRS/>
  article

  article