Search results

 1. DRIENIKOVÁ, Kristína - RUŽEKOVÁ, Viera. Tendencie ekonomickej integrácie v postsovietskom priestore. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 14-23. VEGA 1/0826/12.
  article

  article

 2. JURKOVIČOVÁ, Lujza. Štruktúra optimálneho modelu e-learningovej výučby v predmete tovaroznalectvo na stredných odborných školách. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 24-32. KEGA 006EU-4/2011.
  article

  article

 3. LACKOVÁ, Alica. Možnosti podpory predaja biopotravín. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 58-67. KEGA 006EU-4/2011.
  article

  article

 4. LESÁKOVÁ, Dagmar. Vplyv veku na nákupné správanie seniorov. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 79-89. VEGA 1/0612/12.
  article

  article

 5. LOYDLOVÁ, Miroslava. Segmentácia cieľovej skupiny matky s deťmi. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 50-99. VEGA 1/0047/11.
  article

  article

 6. MIKLOŠÍK, Andrej - DZUROVÁ, Mária. Návrh procesného modelu inovácií logistických činností. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 100-109. VEGA 1/0418/11.
  article

  article

 7. VETERNÍKOVÁ, Mária. Oddlženie fyzickej osoby. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 125-130.
  article

  article

 8. ZUBAĽOVÁ, Ľubica. Trendy v produkcii a spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov v SR a podporné programy v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 143-151. VEGA 1/1185/12.
  article

  article

 9. ZORKÓCIOVÁ, Otília - JAMBOROVÁ, Erika Mária. Špecifiká marketingového mixu ako nástroja medzinárodných podnikateľských stratégií vo finančnom sektore. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 131-142. VEGA 1/1185/12.
  article

  article

 10. ORGONÁŠ, Jozef. [Cenové rozhodovanie v marketingu]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2012. ISSN 1337-7493, 2012, roč. 5, č. 18, s. 158-159. Recenzia na: Cenové rozhodovanie v marketingu : vybraté problémy / Júlia Lipianska, Mária Hasprová. 1. vyd. - Bratislava : Sprint dva, 2011. - ISBN 978-80-89393-71-8.
  article

  article