Search results

  1. LESÁKOVÁ, Dagmar. Analýza nákupného rozhodovania spotrebiteľov. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3326-3, s. 1-7. VEGA 1/0652/10.
    article

    article