Search results

Records found: 81  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_cat 0278711 xpca^"
 1. BRINDZOVÁ, Zuzana. Od septembra 2015 nás čakajú rozsiahle zmeny v zákone o e-Governmente. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 8.6.2015, [s. 1], [1,50 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/od-septembra-2015-nas-cakaju-rozsiahle-zmeny-v-zakone-o-e-governmente-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fdT0Hzw9Z9iADDulZX7UDBY/?query=od+septembra+2015+n%E1s+%E8akaj%FA+rozsiahle+zmeny+v+z%E1kone&serp=1>
  article

  article

 2. BRINDZOVÁ, Zuzana. Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy s účinnosťou od 1. augusta 2015. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 11.5.2015, [s. 1-2], [3,35 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/novela-zakona-o-rozpoctovych-pravidlach-verejnej-spravy-a-o-rozpoctovych-pravidlach-uzemnej-samospravy-s-ucinnostou-od-1-augusta-2015-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbAHja1AooPNWcEWLDBR_98/?query=novela+z%E1kona+o+rozpo%E8tov%FDch+pravidl%E1ch+verejnej+spr%E1vy+a+o&serp=1>
  article

  article

 3. BRINDZOVÁ, Zuzana. Novela školského zákona opäť v parlamente. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 27.4.2015, [s. 1-4], [6,60 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/novela-skolskeho-zakona-opat-v-parlamente-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fUoBk5_RPMoy1UWBS0tlgLw/?query=novela+%B9kolsk%E9ho+z%E1kona+op%E4%BB+v&serp=1>
  article

  article

 4. BRINDZOVÁ, Zuzana. Rozpočtový informačný systém pre samosprávu (RISSAM). In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 9.4.2015, [s. 1], [2,70 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/rozpoctovy-informacny-system-pre-samospravu-rissam-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fS2vt9gp0H6DayX0xicUK50/?query=rozpo%E8tov%FD+informa%E8n%FD+syst%E9m+pre+samospr%E1vu&serp=1>
  article

  article

 5. BRINDZOVÁ, Zuzana. Základné náležitosti všeobecného záväzného nariadenie obce. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 25.3.2015, [s. 1], [3,73 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/zakladne-nalezitosti-vseobecneho-zavazneho-nariadenie-obce-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fXOvqRKu7PTjpLpGVMy1prA/?query=z%E1kladn%E9+n%E1le%BEitosti+v%B9eobecn%E9ho+z%E1v%E4zn%E9ho+nariadenia+obce&serp=1>
  article

  article

 6. BRINDZOVÁ, Zuzana. Normatívy a normatívne príspevky na rok 2015 - prenesený výkon štátnej správy v školstve. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 11.3.2015, [s. 1], [2,65 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2015-preneseny-vykon-statnej-spravy-v-skolstve-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fU0QHbmelX9pWcEWLDBR_98/>
  article

  article

 7. BRINDZOVÁ, Zuzana. Návrh nového zákona o verejnom obstarávaní. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 9.3.2015, [s. 1-2], [5,25 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/navrh-noveho-zakona-o-verejnom-obstaravani-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fU0QHbmelX9pDDulZX7UDBY/?query=n%E1vrh+nov%E9ho+z%E1kona+o+verejnom+obstar%E1van%ED&serp=1>
  article

  article

 8. BRINDZOVÁ, Zuzana. Postup pri poskytovaní štátnej podpory prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania v roku 2015. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 24.2.2015, [s. 1-2], [3,17 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/postup-pri-poskytovani-statnej-podpory-prostrednictvom-statneho-fondu-rozvoja-byvania-v-roku-2015-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbVGcIuqdb2l1UWBS0tlgLw/?query=postup+pri+poskytovan%ED+%B9t%E1tnej+podpory+prostredn%EDctvom+%B9t%E1tneho+fondu&serp=1>
  article

  article

 9. BRINDZOVÁ, Zuzana. Elektronické matriky na základe novely zákona o matrikách budú od októbra 2015. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 23.2.2015, [s. 1-2], [3,77 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/33/elektronicke-matriky-na-zaklade-novely-zakona-o-matrikach-budu-od-oktobra-2015-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fbVGcIuqdb2ljAfKtmfKBkk/?query=elektronick%E9+matriky+na+z%E1klade+novely+z%E1kona+o+matrik%E1ch+bud%FA+od+okt%F3bra+2015&serp=1>
  article

  article

 10. BRINDZOVÁ, Zuzana. Zodpovedné orgány v oblasti rozvoja bývania štátnej bytovej politiky do roku 2020. In Verejná správa profi. - Bratislava : Verlag Dashöfer. ISSN 1338-5968, 4.2.2015, [s. 1-2], [6,22 NS] online. Available on Internet: <http://www.vsonline.sk/zodpovedne-organy-v-oblasti-rozvoja-byvania-statnej-bytovej-politiky-do-roku-2020-uniqueiduchxzASYZNYU-nr8QpN7fUPjKV89rOfpAg_rzFJ8D5c/>
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.