Search results

 1. Studia Iuridica Cassoviensia [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Erihplus, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 2x ročne. Available on Internet: <https://sic.pravo.upjs.sk/> ISSN 1339-3995.
  electronic journal

  electronic journal

 2. TEKELI, Jozef. Nezákonné konanie verejného zhromaždenia. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 1, s. 9-11.
  article

  article

 3. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Právna úprava podnikania dôchodkových správcovských spoločností v SR: vývoj a perspektívy : monografia. Recenzenti: Mykola Sidak, Martin Winkler, Slávka Gunárová, Peter Jedinák, Peter Mikloš. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 157 s. [8,96 AH]. ISBN 978-80-571-0295-3.
  book

  book

 4. UKROPEC, Anton. Porušenie niektorých povinností obcami. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1337-7523, 2021, roč. 14, č. 2, s. 3-6.
  article

  article

 5. NOVOTNÝ, Jiří. Návrh nové právní úpravy zákoníku práce v otázce přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. In Forenzní vědy, právo, kriminalistika : vědecký časopis/scientific journal. - Praha 10 : Vysoká škola finanční a správní, 2021. ISSN 2533-4387, 2021, roč. 6, č. 1, s. 53-64.
  article

  article

 6. BALOG, Boris. (Ne)rozhodovanie o súlade ústavného zákona s ústavou. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2021. ISSN 0032-6984, 2021, roč. 104, č. 2, s. 99-115.
  article

  article

 7. DROTÁR, Matej. Druhy právnych predpisov v školstve a ich záväznosť : všeobecné záväzné právne predpisy, usmernenia, opatrenia. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. ISSN 1336-9849, 2021, roč. 16, č. 4, s. 2-5.
  article

  article

 8. KMETY BARTEKOVÁ, Mária. Sponzoring ako alternatívna forma financovania kreatívneho priemyslu v rozvinutých európskych krajinách. In Fakulta podnikového manažmentu EU. Katedra podnikovohospodárska. The Current Position of Companies in the Creative Industries in the Conditions of the Slovak Republic and the European Union : Proceedings of Scientific Papers = zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-086-5, s. 16-27 CD-ROM. I-20-101-00.
  article

  article

 9. MANIK, Rudolf. Zmeny v dočasnej ochrane podnikateľov ako neformálnej reštrukturalizácii. In Súkromné právo : recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. ISSN 1339-8652, 2021, roč. 7, č. 1, s. 2-6.
  article

  article

 10. Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Wolters Kluwer. 12x ročne. ISSN 1337-7523
  journal

  journal