Search results

 1. ROKUSOVÁ, Andrea. Využite biznis simulácií v prospech rozvoja vedomostí a zručností. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava ; Bratislava : IBIS partner : Združenie pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, 2008. ISSN 1335-1729, 3/2008, roč. 13, zoš. 50, s. 20-21.
  article

  article

 2. GARASOVÁ, Petra. Postoj študentov k nákupu produktov šetrných k životnému prostrediu. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 30-37 online. VEGA 1/0543/18.
  article

  article

 3. ŠUKOLOVÁ, Lucia. Učenie sa cudzieho jazyka podľa zmyslovách preferencií. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 115-124.
  article

  article

 4. BACULÁKOVÁ, Kristína - ČIEFOVÁ, Michaela. Environmentálne povedomie študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. In Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku. vedecká konferencia. Jazyk v kultúre - kultúra v jazyku : zborník z vedeckej konferencie. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2021. ISBN 978-80-972278-7-6, s. 7-20 online. VEGA 1/0812/19.
  article

  article

 5. MIESSNER, Michael. Studentification in Germany: How Investors Generate Profits from Student Tenants in Goettingen and the Impacts on Urban Segregation. In European Urban and Regional Studies. - London : Sage Publications Ltd, 2021. ISSN 1461-7145, 2021, vol. 28, no. 2, pp. 133-154.
  article

  article

 6. ČONKOVÁ, Andrea. Použitie dotazníka interakčného štýlu učiteľa ako súčasť jeho profesionálneho rozvoja. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2021. ISSN 1335-5864, 2021, roč. 32, č. 1, s. 14-21.
  article

  article

 7. NOVÁK, Jaromír. Miesto prípadových štúdií v odborovodidaktickom celku programu doplňujúceho pedagogického štúdia. In Riešenie problémových výchovných situácií na stredných školách prostredníctvom prípadových štúdií : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4818-2, s. 45-53 online. KEGA 005EU-4/2025.
  article

  article

 8. ZAMBOROVÁ, Katarína. Impact of Mobile Reading App on Writing Skills of Business English Students. In Language Teaching in Higher Education : Its Present, Current Strategies and Prospects. - Nümbrecht : Kirsch-Verlag, 2021. ISBN 978-3-943906-57-8, pp. 102-112 online.
  article

  article

 9. BLAHUŠIAKOVÁ, Miriama - MOKOŠOVÁ, Daša. Vplyv COVID-19 na vzdelávací proces na Fakulte hospodárskej informatiky z pohľadu študenta. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 5-19 online. VEGA 1/0121/21.
  article

  article

 10. JURÍK, Pavol. Tradičná výučba versus diaľková on-line výučba pri štúdiu informatiky na vysokej škole. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-987X, 2021, roč. 19, č. 1, s. 55-65 online. KEGA 019EU-4/2020.
  article

  article