Search results

Records found: 69  
Your query: Keywords = "žurnalistika"
 1. KRAJČOVIČOVÁ, Linda. Metafora rodiny ako prostriedok modelovania brexitu v ruských mediálnych textoch. In Jazyk a politika. Na pomedzí lingvistiky a politológie. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie VI. : zborník príspevkov zo 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 6th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4860-1. ISSN 2729-8981, s. 219-228 online.
  article

  article

 2. MORAVEC, Václav et al. The Robotic Reporter in The Czech News Agency: Automated Journalism and Augmentation in the Newsroom. In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2020. ISSN 1338-130X, 2020, vol. 11, no. 1, pp. 36-53.
  article

  article

 3. MAIER, Tomas. Jazyk oficiálních míst a tisku v Československu za Pražského jara 1968. Část I. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 190-198.
  article

  article

 4. STRNÁDOVÁ, Petra. Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná analýza : porovnanie situácie na Slovensku a v anglosaských krajinách. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 151 s. Studia linguistica 7. ISBN 978-80-557-1694-7. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Súčasné trendy v ekonomickej žurnalistike: diskurzná analýza

  book

 5. DYKSTRA, Alan. Critical Reading of Online News Commentary Headlines: Stylistic and Pragmatic Aspects. In Topics in linguistics. - Nitra : Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, 2019. ISSN 2199-6504, 2019, vol. 20, issue 2, pp. 90-105.
  article

  article

 6. BREVENÍKOVÁ, Daniela. Sprachmittel im politischen Diskurs über Brexit. In Heiße Wahlen und Referenden in Europa und Amerika - Kampf mit Wörtern um Wörter. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10026-9, s. 21-38 [1,02 AH].
  article

  article

 7. HOLETZOVÁ, Katarína. Trendy vo vnímaní a šírení mediálneho obsahu. In Global media journal. - Bratislava : Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 89-94.
  article

  article

 8. MAIER, Tomas. Jazyk reálného socialismu československých oficiálních míst a komunistických novinářů v přeměnách roku 1989. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III.. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie III. : zborník príspevkov z 3. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 21.6.2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4528-0, s. 336-343.
  article

  article

 9. DINŽÍKOVÁ, Iveta. Usefulness of Corpus Linguistic Methods in the Analysis of Phrasemes in Journalistic Texts. - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 347-364 online.
  article

  article

 10. HOLETZOVÁ, Katarína. Trendy vo vnímaní a šírení mediálneho obsahu. In Media Journal. - Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2018. ISSN 1339-5246, 2018, roč. 6, č. 1, s. 89-94.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.