Search results

 1. Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries 2019. Paris : OECD, 2019. 304 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/development/geographical-distribution-of-financial-flows-to-developing-countries-2019_fin_flows_dev-2019-en-fr> ISBN 978-92-64-30908-1. ISSN 2074-3157. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MATULKOVÁ, Mariana. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (e-Governmente) s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2016. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 5, s. 6-68.
  article

  article

 3. BRNOVÁ, Miroslava - VIDOVÁ, Michaela. Zákon o dani z príjmov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1335-1583, 2017, roč. 22, č. 6-7, s. 4-488.
  article

  article

 4. The Czech and Slovak Republics : Twenty Years of Independence, 1993-2013. Budapest : Central European University Press, 2016. 364 s. ISBN 978-963-386-153-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. TRIZULIAK, Tibor. Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov s komentárom. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2015. ISSN 1335-1583, 2015, roč. 20, č. 10, s. 7-154.
  article

  article

 6. DÖMÉNYOVÁ, Jana. Spracovanie údajov o nakladaní s vodami ako súčasť hodnotenia stavu vôd v SR. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 11-12, s. 11-15.
  article

  article

 7. National accounts of OECD countries : main aggregates : 2006-2013. Volume 2015/1. Paris : OECD, 2015. 179 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/economics/national-accounts-of-oecd-countries-volume-2015-issue-1_na_ma_dt-v2015-1-en> ISBN 978-92-64-23268-6. ISSN 2221-4321. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. Taxing wages 2015 : 2013-2014 : special feature: modelling the tax burden on labour income in Brazil, China, India, Indonesia and South Africa. Paris : OECD, 2015. 552 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/taxing-wages-2015_tax_wages-2015-en> ISBN 978-92-64-23050-7. ISSN 1995-3844. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. DRAHOVSKÝ, Ľubomír. Náznaky úspechov prinášajú optimizmus. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2014. ISSN 1805-0549, november/december 2014, roč. 4, č. 20, s. 16-17.
  article

  article

 10. DRAHOVSKÝ, Ľubomír. Predaj potravín zotrváva v kŕči. In Tovar & Predaj : časopis pre obchod s rýchloobrátkovým a spotrebným tovarom. - Praha : ATOZ Marketing Services, 2014. ISSN 1805-0549, máj/jún 2014, roč. 4, č. 17, s. 20-21.
  article

  article