Search results

Records found: 329  
Your query: Keywords = "Fínsko"
 1. ÜBERWIMMER, Margarethe et al. Sales Organizations on the Path of Digitalization - a Reflection from Germany, Finland and Austria. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. ISSN 1338-7944, 2021, roč. 16, č. 2, s. 24-29.
  article

  article

 2. KOVÁČ, Ondrej - POTOMA, Radoslav. The Functioning of an EU Member State Before the Impact of the Coronavirus on Its Economy. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021). International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XIII. (2021) : Reviewed Proceeding of Posts from an 13. International Scientific Conference, February 24th – 26th, 2021 (Košice and Online Conference via Microsoft Teams, Slovakia). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4805-2, pp. 98-103 online.
  article

  article

 3. NOVÁ, Monika. Integrační proces u cizinců v České republice a ve Finsku. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 2464-7551, 2020, roč. 11, č. 2, s. 40-54.
  article

  article

 4. RENFORS, Sanna-Mari. Role of Local Government in the Governance of Sustainable Tourism in Finland. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2020. ISSN 1804-252X, 2020, roč. 11, č. 3, s. 24-32.
  article

  article

 5. CHUGURYAN, Simona. Rodová rovnosť a jej vplyv na postavenie žien v politike na príklade Fínska. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. Medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 151-159 online.
  article

  article

 6. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva - BARBULESCU, Adina. Attracting High Skilled Individuals in the EU: the Finnish Experience. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Migration Letters. - London : Transnational Press London. ISSN 1741-8984, 2020, vol. 17, no. 2, pp. 369-377 online. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0287/19.
  article

  article

 7. ROKONALOVÁ, Alena - PAROBEK, Ján - ČERNOTA, Mikuláš. Komparatívna analýza prínosu lesného hospodárstva do ekonomiky Slovenskej a Fínskej republiky. In Finančná výkonnosť lesného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu v meniacich sa podmienkach : zborník pôvodných vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3249-6, s. 90-98 onlline. VEGA 1/0666/19.
  article

  article

 8. Investing in Youth: Finland. Paris : OECD, 2019. 126 s. Investing in Youth. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/investing-in-youth-finland_1251a123-en> ISBN 978-92-64-49729-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. BURÁK, Emil. Daňové znalosti - inšpirácie a inovácie. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 11, s. 32-39.
  article

  article

 10. KRAJŇÁKOVÁ, Emília. Reforma školstva v európskych krajinách. In Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre školy a školské zariadenia. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. ISSN 1336-9849, 2018, roč. 13, č. 1, s. 23-28.
  article

  article