Search results

 1. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Medzinárodno-právna analýza ozbrojeného konfliktu v Líbyi v roku 2011. Recenzenti: Peter Vršanský, Katarína Brocková, Stanislav Mráz. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 63 s. [3,32 AH]. KEGA 015EU-4/2018. ISBN 978-80-225-4798-7.
  book

  book

 2. HRANÍKOVÁ PYTEĽOVÁ, Klaudia. Tranzitívna spravodlivosť v kontexte ozbrojeného konfliktu v Líbyi v roku 2011. In Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 21. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej online 3. - 4. decembra 2020 = Conference Proceedings 21th International Scientific Conference online 3th - 4thDecember 2020. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412, s. 247-253 online. KEGA 015EU-4/2018.
  article

  article

 3. ALAMMARI, Ali - DAROUGI, Amina A.M. - DUNAY, Anna. Tourism Sector in Libya – a Situation Analysis. In Acta oeconomica Universitatis Selye : international scientific journal. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2019. ISSN 1338-6581, 2019, vol. 8, no. 1, s. 7-20.
  article

  article

 4. ŠKVRNDA, František. Nádej pre Tripolis. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2018. ISSN 1336-0256, február 2018, roč. 18, č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 5. HREHA, Ľubomír. Migrácia ako bezpečnostná výzva EÚ pre rok 2018. In Bezpečnostné fórum 2018 : zborník vedeckých prác. - Banská Bystrica : Interpolis, 2018. ISBN 978-80-972673-5-3, s. 131-137.
  article

  article

 6. PRESSBURG, Adrian Peter. Po Sýrii do Líbye. In Trend : týždenník o ekonomike a podnikaní. - Bratislava : News and Media Holding, 2017. ISSN 1335-0684, 9. februára 2017, roč. 27, č. 6, s. 48-50.
  article

  article

 7. Banking : Services, Opportunities and Risks. 1st Edition. New York : Nova Science Publishers, 2017. 242 s. Banks and Banking Developments. ISBN 978-1-53612-837-6. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. SORBY, Karol R. Suezská kríza: nezhody medzi západnými spojencami. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1339-3502, 2017, roč. 12, č. 3, s. 86-102 online.
  article

  article

 9. SORBY, Karol R. [Dějiny Libye]. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2016. ISSN 1336-1562, 2016, roč. 14, č. 4, s. 405-407. Recenzia na: Dějiny Libye / Gombár, E. - Praha : Lidové noviny, 2015. - ISBN 978-80-7422-363-1.
  article

  article

 10. SMEs in Libya's reconstruction : preparing for a post-conflict economy. Paris : OECD, 2016. 125 s. The development dimension. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/development/smes-in-libya-s-reconstruction_9789264264205-en> ISBN 978-92-64-26419-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book