Search results

 1. KONDO, Ebenezer. Market Participation Intensity Effect on Productivity of Smallholder Cowpea Farmers: Evidence from the Northern Region of Ghana. In Review of Agricultural and Applied Economics. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2019. ISSN 1336-9261, 2019, vol. 22, no. 1, pp. 14-23.
  article

  article

 2. DĚDINA, Daniel - ŠÁNOVÁ, Petra. Creating a competitive advantage by developing an innovative tool to assess suppliers in agri-food complex. In Journal of Competitiveness : odborný vědecký časopis z oblasti managementu a ekonomiky. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. ISSN 1804-1728, 2013, no. 3, s. 1-15. Názov z titulnej obrazovky.
  article

  article

 3. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Východiská a dopady súčasnej globálnej hospodárskej krízy v odvetví agropotravinárstva. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of National Economy, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Bratislava : EKONÓM, 2009. ISSN 1336-1732, June 2009, roč. 2, č. 2, s. 48-56. VEGA 1/4653/07.
  article

  article

 4. BLAŽEJ, Anton. Agropriemyselný komplex ako základ pre udržateľný rozvoj v podmienkach SR. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne = Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University of Trenčín Scientific journal. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2007. ISSN 1336-3727, 2007, roč. 5, č. 2, s. 17-23.
  article

  article

 5. DEMIRBAŞ, Nevin. Agribusiness in the Turkish economy. In Agricultural economics. - Prague : Institute of Agricultural and Food Information, 2007. ISSN 0139-570X, 2007, vol. 53, no. 5, s. 224-229. Available on Internet: <http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/00203.pdf>
  article

  article

 6. ORAVEC, Ivan. Pozitíva a negatíva dvojročného uplatňovania Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ v podmienkach agrárneho sektora Slovenskej republiky. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2006. ISSN 1335-4582, máj 2006, roč. 8, č. 25, s. 83-88.
  article

  article

 7. CHEBEŇ, Juraj. Význam a uplatňovanie marketingu v agropotravinárskom sektore krajiny v procese globalizácie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2004. ISSN 1336-1732, september 2004, roč. 3, č. 3, s. 61-66.
  article

  article

 8. HUTNÍK, Félix. Svetové trendy formovania potravinových vertikál. In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2004. ISSN 1335-6186, 2004, roč. 4, č. 4, s. 5-14.
  article

  article

 9. ŽITŇANSKÝ, Eduard. Peniaze na hnoji (ne)zhnijú. In Formát : spravodajský týždenník. - Bratislava : Ecopress. ISSN 1336-1325, 3. novembra 2003, roč. 2, č. 44, s. 40-41.
  article

  article

 10. GAJDOŠOVÁ, Anna. Komercia nahradila odbornosť. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA. ISSN 1335-2008, september 2003, roč. 8, č. 9, s. 38-39.
  article

  article