Search results

 1. RYBÁROVÁ, Daniela. Štrukturálna analýza vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 497-504 online. VEGA 1/0340/19.
  article

  article

 2. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2018 : 2009-2016. Paris : OECD, 2018. 223 s. STAN: OECD Structural Analysis Statistics. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2018_stan-2018-en> ISBN 978-92-64-30369-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. STAN: OECD Structural Analysis Statistics 2016 : 2007-2014. Paris : OECD, 2017. 114 s. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/stan-oecd-structural-analysis-statistics-2016_stan-2016-en> ISBN 978-92-64-27443-3. ISSN 2225-2150. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Analysis of structural differences and asymmetry of shocks between the Czech Economy and the Euro Area. In Statistika : statistics and economy journal. - Praha : Český statistický úřad, 2016. ISSN 0322-788X, 2016, vol. 96, no. 1, s. 34-49.
  article

  article

 5. LUKÁČIK, Martin - SZOMOLÁNYI, Karol. Simulácia možností SVAR modelu v programe EViews. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-6] [CD-ROM]. VEGA 1/0444/15.
  article

  article

 6. PANČÍK, Ladislav - ILLÉŠOVÁ, Veronika. Prediction of the economic sentiment in the CEE and Germany. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : collection of abstracts : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4155-8, s. 59-60.
  article

  article

 7. LÁBAJ, Martin. Štrukturálne aspekty ekonomického rozvoja : slovenská ekonomika v globálnych súvislostiach. Recenzenti Milan Šikula, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 167 s. [10,5 AH]. APVV-0750-11, VEGA 1/0313/14. ISBN 978-80-225-3889-3. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 3]
  book

  book

 8. HABRMAN, Michal - KOČIŠOVÁ, Martina - LÁBAJ, Martin. Štruktúrne súvislosti slovenskej ekonomiky v roku 2008. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISSN 1336-1732, Jún 2013, roč. 6, č. 2, s. 40-51. ITMS 26240120032.
  article

  article

 9. PRŮŠA, Jan. The Most efficient czech SME sectors: an application of robust data envelopment analysis. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2012. ISSN 0015-1920, 2012, roč. 62, č. 1, s. 44-65.
  article

  article

 10. JASOVSKÁ, Jana. Manažment výkonnosti a implementácia stratégie pomocou metódy Balanced Scorecard : dizertačná práca. Školiteľ: Bohuslava Mihalčová. Košice, 2011. 218 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book