Search results

 1. ZAMBOROVÁ, Katarína. [Teaching English Today. Contexts and Objectives by Susan Holden and Vinicius Nobre]. In Humanising Language Teaching. - Canterbury : Pilgrims Language Courses. ISSN 1755-9715, June 2020, vol. 22, no. 3, pp. [1-2] online. Recenzia na: Teaching English Today. Objectives and Contexts / Susan Holden ; Vinicius Nobre. - [United Kingdom] : Swan Communication, 2019. - ISBN 978-1-901760-13-2.
  article

  article

 2. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. The Benefits of Teaching Abbreviations in a Business English Context. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, pp. 109-121 online.
  article

  article

 3. ONDREJOVÁ, Zuzana. Chybovosť u študentov a práca s chybou v kontexte ESP. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 431-436 online.
  article

  article

 4. KAPRÁLIKOVÁ, Ivana. Corpus Analysis as a Method for Effective Acquirement of New Language Varieties in Business English Teaching. In Nové impulzy vo výskume cudzích jazykov a interkultúrnej komunikácie : zborník vedeckých prác. - Trnava : Slovenská spoločnosť pre regionálnu politiku, 2020. ISBN 978-80-972278-6-9, s. 40-52 CD ROM.
  article

  article

 5. STRELINGER, Ján. Postavenie podmienkových viet v anglickom jazyku a ich správne používanie vo vyučovacom procese. In Jazykovedné, literárnovedné a didaktické kolokvium L-7 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií: Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-076-0, s. 198-206.
  article

  article

 6. HALAŠOVÁ, Darina. A New Approach to Teaching the Course in Business Negotiation in english. In Humanitné a spoločenské vedy v pregraduálnom vzdelávaní 1 : zborník vedeckých prác a vedeckých štúdií = Non-Conference Reviewed Collection of Papers. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2020. ISBN 978-80-8177-080-7, s. 57-66.
  article

  article

 7. DOBROVOLSKA, Oksana. Middle English Occupational Terms With Scandinavian Word Stems: Functional, Semantic and Chronological Issues. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, no. 2, pp. 80-108.
  article

  article

 8. GAŠOVÁ, Zuzana. Formy inojazyčnosti v jazykovej krajine. Analýza vybraných aspektov na príklade ‚Krčmy na Zelenej‘ v Bratislave. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V.. medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika: na pomedzí lingvistiky a politológie V. : zborník príspevkov z 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie = Proceedings of the 5th International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISBN 978-80-225-4743-7, s. 69-82. APVV-18-0115.
  article

  article

 9. HRDLIČKOVÁ, Zuzana. Adding Business-focused Idioms to Everyday Speech to Succeed in the Working World. In Der internationalen Konferenz Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext 10th - 12th October, 2019, Pardubice. Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung. - Pardubice : Univerzita Pardubice, Katedra cizích jazyků, Fakulta filozofická, 2020. ISBN 978-80-7560-328-9, pp. 197-212. KEGA 015EU-4/2017.
  article

  article

 10. SLEZÁKOVÁ, Andrea. Vyučovanie práva v anglickom a nemeckom jazyku – skúsenosti z interakcie s poslucháčmi práva a poslucháčmi „neprávnických“ študijných odborov. In Aplikované jazyky v univerzitnom kontexte VII : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3233-5, s. 284-294 online. KEGA 020EU-4/2019.
  article

  article