Search results

 1. TÓTH, Peter - CUPÁK, Andrej - RIZOV, Marian. Measuring the Efficiency of VAT Reforms: a Demand System Simulation Approach. In Oxford Economic Papers : General Economics Journal. - Oxford : Oxford University Press. ISSN 0030-7653, 2020, vol. 0, no. 0, pp. 1-26 online. APVV-16-0321.
  article

  article

 2. MANOVÁ, Eva - KOPČÁKOVÁ, Janka. Tax System in Slovakia and Countries v4. In Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Košice : PHF EU Košice, 2020. ISSN 2585-8785, 2020, vol. 13, no. 2, pp. 15-25 online.
  article

  article

 3. VÁLEK, Juraj - KUŠNÍROVÁ, Jana. Výdavky domácností na vybrané komodity. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2020 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4691-1, s. [1-11] CD-ROM. VEGA 1/0356/19.
  article

  article

 4. KOPČÁKOVÁ, Janka. Importance of Value Added Tax in the Slovak Republic and the European Union. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 32-37.
  article

  article

 5. MELUCHOVÁ, Jitka. Nová daň z neživotného poistenia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 77-79 online.
  article

  article

 6. TIKHONOVA, Anna et al. Evaluation of the Optimal Ratio for Consumption and Income Taxes with the Use of Econometric Methods. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2019. ISSN 1728-6239, 2019, vol. 177, no. 5-6, s. 44-52.
  article

  article

 7. KUŠNÍROVÁ, Jana - VÁLEK, Juraj. Daňovníctvo : daňová teória a politika I : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzovali: Marcela Rabatinová, Tomáš Ciran. 4. doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2019. 175 s. [7,96 AH]. ISBN 978-80-571-0043-0. [Copy count : 18, currently available 6, at library only 2]
  book

  book

 8. BAKEŠ, Milan - VOJTĚCH, Jakub. Vliv daní na stabilitu podnikatelského prostředí. In Dny práva 2017. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8974-7, s. 30-51.
  article

  article

 9. CÍGEROVÁ, Nadežda. Od registrácie po prenos daňovej povinnosti (princíp DPH + vybrané príklady z praxe). In Dane a účtovníctvo : rady a riešenia. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2018. ISSN 1336-426X, 2018, roč. 15, č. 9, s. 2-21.
  article

  article

 10. JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Daňové právo de lege lata. Recenze: Radim Boháč, Jiří Blažek. 2. aktualizované vydání. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 156 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-687-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book