Search results

 1. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach [elektronický zdroj]. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 2. Pracovat v Česku? Pro Slováky stále méně atrakivní. In HR forum : odborný měsíčník pro všechny, kteří chtějí dobře vést i sami sebe. - Praha : People management forum, 2017. ISSN 1212-690X, 2017, č. 2, s. 11.
  article

  article

 3. HUDCOVSKÝ, Martin - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol. Employment growth and labour elasticity in V4 countries: structural decomposition analysis. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Prague economic papers : a bimonthly journal of economic theory and policy. - Prague : University of Economics, 2017. ISSN 1210-0455, 2017, vol. 26, no. 4, pp. 422–437. VEGA 1/0313/14 50 %, VEGA 2/0070/15 50 %.
  article

  article

 4. RUDÁŠOVÁ, Zuzana. Zamestnanosť vo vybranom odvetví ekonomiky Slovenska. In PhDWorks. Workshop mladých vedeckých pracovníkov. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu mladých vedeckých pracovníkov PhDWorks : Košice, 8. november 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4470-2, s. 43-48 CD-ROM.
  article

  article

 5. SLÁVIK, Štefan. InHiro/Esther Ellis. In Podnikateľské modely a podnikateľské stratégie startupov II. : recenzovaný zborník prípadových štúdií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4327-9, s. 82-84. VEGA 1/0019/15.
  article

  article

 6. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Labour market in Slovakia 2017+. Reviewers: Lucia Fašungová, Mária Vojtková. 1st ed. Košice : Equilibria, 2016. online [226 s.]. VEGA 2/0132/14, APVV-14-0324. ISBN 978-80-970850-5-6.
  Labour market in Slovakia 2017+

  electonic book

 7. RADVANSKÝ, Marek - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Dopyt po práci v sektoroch Slovenska v rokoch 2015-2025. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 2, s. 98-111. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200965/fss0215.pdf>
  article

  article

 8. LUBYOVÁ, Martina - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Trh práce na Slovensku 2016+. Oponenti: Vladimír Kvetan, Menbere Workie Tiruneh. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV : Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2015. 239 s. APVV-14-0324. ISBN 978-80-7144-255-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. LUKÁČIK, Martin. Analýza trhu práce – teoretické východiská. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 660-666 CD-ROM. VEGA 1/0444/15.
  article

  article

 10. SARVAŠOVÁ, Zuzana. Modelling wages by using quantification of skills. In EDAMBA 2014. International scientific conference. EDAMBA 2014 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 13th - 14th november 2014, Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-4005-6, pp. 476-486 [CD-ROM].
  article

  article