Search results

 1. HILL, Charles W.L. - HULT, G. Tomas M. Global Business Today. 11th Edition. New York : McGraw-Hill Education, 2020. 530 s. ISBN 978-1-260-56581-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. MIKLER, Christian - HAJDÚCHOVÁ, Iveta. Developmet of Timber Production, Export and Import in the Forest Sector in the Context of Globalization. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 321-329.
  article

  article

 3. KORDOŠ, Marcel. The Synergies of USA Foreign Trade Policy Agenda Challenges within the Industry 4.0. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISSN 2464-6733, 2019, vol. 9, no. 1, s. 137-142.
  article

  article

 4. DYTRYCH, Simon. Význam plynu v EU roste, závislost na Rusku přetrvává. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Mečeříž 203 : PRO-ENERGY magazín, 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 1, s. 30-31.
  article

  article

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Organic Foods in European Union: The Brief Case of Organic Farming, Consumption, Distribution and Import of Organic Foods. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 179-188 CD-ROM. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 6. EU Transport in Figures : Statistical Pocketbook 2019. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 160 s. Mobility and transport. ISBN 978-92-76-03842-9. ISSN 1831-998X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. ZHOU, Jiehong - YU, Wang - MAO, Rui. Dynamic and Spillover Effects of USA Import Refusals on China’s Agricultural Trade: Evidence From Monthly Data. In Agricultural Economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 9, pp. 425-434.
  article

  article

 8. MIRDALA, Rajmund - SEMANČÍKOVÁ, Jozefína - RUŠČÁKOVÁ, Anna. Determinants of Export and Import Functions in the EU Member Countries. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 9, s. 901-930.
  article

  article

 9. CHLEBCOVÁ, Andrea. Vývoj zahraničného obchodu západného Balkánu ovplyvnený súčasnými geopolitickými zmenami. In Nové výzvy a súčasné problémy presadzovania zahraničnoobchodných záujmov EÚ ovplyvnené geopolitickými zmenami : (s implikáciami na ekonomiku SR). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4664-5, s. 56-68 online. VEGA 1/0546/17.
  article

  article

 10. BOROVSKÁ, Zuzana. Analýza iránskej medzinárodno-obchodnej pozície v období protekcionizmu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2019. ISSN 2453-9988, 2019, roč. 11, č. 2, s. 6-15 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article