Search results

Records found: 114  
Your query: Keywords = "efekt skleníkový"
 1. KOPČÁKOVÁ, Janka. Green Economy in the Slovak Republic. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XVI. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 22.-24.09.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4916-5, s. 78-79 online.
  article

  article

 2. ŠOLTÉS, Erik - BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Elektromobilita a jej vzťah s ekonomickým rozvojom a znečistením ovzdušia v priestore EÚ. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Geografický časopis : [recenzovaný vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. ISSN 0016-7193, 2021, roč. 73, č. 2, s. 103-123 online. APVV SK-SRB-18-0009, VEGA 1/0339/20.
  article

  article

 3. STN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny : časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie : (ISO 14064-1: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 52 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. CEMPÍREK, Václav. Zlepšení dopravní infrastruktury je daleko. In Logistika. - Praha : Economia, 2020. ISSN 1211-0957, 2020, roč. 26, č. 1-2, s. 11-11.
  article

  article

 5. FLOREAORCID, Nicoleta Mihaela - BADIRCEA, Roxana Maria. The Impact of Agriculture and Renewable Energy on Climate Change in Central and East European Countries. In Agricultural Economics. - Praha : Czech academy of agricultural sciences, 2020. ISSN 1805-9295, 2020, vol. 66, no. 10, s. 444-457.
  article

  article

 6. ČVIRIK, Marián - ÖLVECZKÁ, Diana. Postoj Slovákov ku klimatickým zmenám: Konštrukcia a validácia ACCscale. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 6-14 online.
  article

  article

 7. STN EN ISO 14064-2: Skleníkové plyny : časť 2: Špecifikácia a usmernenie na kvantifikáciu a monitorovanie zníženia emisií alebo zvýšenia odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni projektu (ISO 14064-2: 2019). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 26 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. STN EN ISO 14064-3: Skleníkové plyny : časť 3: Špecifikácia a usmernenie na validáciu a overovanie výrokov o skleníkových plynoch (ISO 14064-3: 2019). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019. 54 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. Bezpečná společnost 2018. Mezinárodní kolokvium. Bezpečná společnost 2018 : sborník příspěvků, mezinárodní kolokvium, České Budějovice, 28. – 29. listopadu 2018. Recenzenti: Jiří Pokorný, Alena Oulehlová. 1. vydání. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VSERS, 2018. online 115 s. ISBN 978-80-7556-038-4. ISSN 2533-6223.
  electonic book

  electonic book

 10. GARVEY, James. Etika klimatické změny : co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Překlad: Alžběta Vargová. Praha : Filosofia, 2018. 273 s. Dnešní svět. ISBN 978-80-7007-554-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book