Search results

 1. STOKLÁSKA, Ondřej. Digitální dvojče podniku odhalí příčiny neefektivity a nerentability. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2019. ISSN 1212-4273, 2019, roč. 26, č. 3, s. 30-31.
  article

  article

 2. Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach. 2x ročne. Available on Internet: <http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/> ISSN 1337-7094.
  electronic journal

  electronic journal

 3. BENEŠOVÁ, Dana et al. Innovation Activities of Gazelles in Business Services As a Factor of Sustainable Growth in the Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, March 2018, vol. 5, no. 3, pp. 652-466 online. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article

 4. RAO, N. Raghavendra. Effective Open Innovation Strategies in Modern Business : Emerging Research and Opportunities. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2018. 159 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA). ISBN 978-1-5225-5721-0. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 5. STRELINGER, Ján et al. Pedagogical Innovation of French Language Teaching as a Tool for Educating Managers in the Context of Internationalization. In Journal of Intercultural Management. - Łódź : Społeczna Akademia Nauk. ISSN 2543-831X, 2018, vol. 10, no. 2, pp. 71-97 online.
  article

  article

 6. ŠTOFOVÁ, Lenka et al. Ambient Intelligence for Increasing Innovation Performance of Enterprises. - Registrovaný: Scopus. In Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018. International Scientific-Technical Conference. Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE) 2018 : Proceedings of 14th International Scientific-Technical Conference APEIE 2018, Novosibirsk, October 2-6, 2018. - Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2018. ISBN 978-1-5386-7053-8, pp. 452-458. I-18-109-00.
  article

  article

 7. ZORKÓCIOVÁ, Otília - ŠKODOVÁ, Lenka. Aplikácia Baldrige business modelu na vybraných podnikateľských subjektoch. In Kvalita a spoločenská zodpovednosť : Česko Slovenský odborný časopis. - Žilina : Radovan Ďugel - DRaM, 2017. ISSN 1335-9231, 2017, roč. 25, č. 1, s. 52-55.
  article

  article

 8. GAJDOŠÍKOVÁ, Zuzana. Inovácie v cestovnom ruchu. Recenzenti: Milota Vetráková, Lucia Hrubalová. Banská Bystrica : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici., 2017. 95 s. ISBN 978-80-557-1230-7. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. TÓTH, Miroslav. Inovačná aktivita malých a stredných podnikov v Slovenskej republike. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 22-33. VEGA 1/0709/15.
  article

  article

 10. BUKOVOVÁ, Sylvia. Vplyv sociálnych inovácií na efektívnosť podnikov. In Zhodnotenie efektívnosti financovania projektov na podporu rozvoja podnikania a faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4400-9, s. 34-39. VEGA 1/0709/15 50%, VEGA 1/0784/15 50%.
  article

  article