Search results

Records found: 210  
Your query: Keywords = "efektívnosť investícií"
 1. KINER, Andrej. Effects of Inflation on Investments. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 137-143. I-23-101-00.
  article

  article

 2. ŠEBO, Ján - DANKOVÁ, Daniela - KRÁLIK, Ivan. Are Age-Based Life-Cycle Saving Strategies for Funded Pension Schemes a Good Option? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 1, s. 5-22.
  article

  article

 3. BARLAŠOVÁ, Terézia. Hodnotenie efektívnosti poskytnutej investičnej pomoci : dizertačná práca. Školiteľ: Aneta Bobenič Hintošová. Košice, 2021. 122 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. STAŠKO, Martin. Methods of Business Investement Evaluation. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, pp. 170.
  article

  article

 5. Science, Technology and Innovations. International Scientific Conferences. Science, Technology and Innovations : Collection of Scientific Articles from International Scientific Conferences. Reviewers: Maria Dos-Santos, John C. Crotss. 1st Edition. Lisbon : Pegasus Publishing, 2019. [132 s.]. Available on Internet: <http://conferencii.com/files/archive/2019-08.pdf> ISBN 978-989-54130-5-9.
  book

  book

 6. MORVAY, Karol. K téme čísla: Národní dopravcovia v objektíve nášho výskumu. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 1, s. 10 online. ITMS 26240120032.
  article

  article

 7. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Problems of Evaluation of the Economic Efficiency of Innovation Projects. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Iprovement IX. (2019) : Reviewed Proceedings of Posts from an IX. International Scientific Conference. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4676-8, p. 86 CD-ROM.
  article

  article

 8. ŠEFČÍKOVÁ, Denisa. Metódy odhadu ekonomickej návratnosti investícií vložených do inovácií. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 248-254 online.
  article

  article

 9. ČULKOVÁ, Katarína - CSIKÓSOVÁ, Adriana - JANOŠKOVÁ, Mária. Effectiveness of Investment to Renewable Energy Sources in Slovakia. Reviewers: Jaroslav Dvořáček, Nora Štangová. 1. vydanie. New York : Nova Science Publishers, 2019. 111 s. [4,41 AH]. VEGA 1/0310/16, VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18. ISBN 978-1-53614-689-9.
  book

  book

 10. ADAM, Štefan - CHRASTINOVÁ, Zuzana - KRÍŽOVÁ, Slávka. The Economic and Social Differentiation of the Agricultural Business Entities. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2018. ISSN 1337-2955, máj 2018, roč. 14, č. 1, s. 7-15.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.