Search results

 1. ĎURANA, Radovan. Slovakia Versus Carbon Taxes : A Serious Substitute for Existing Taxation or a New Tax Load? In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacja.Industrial, 2020. ISSN 2391-7083, 2020, no. 12, pp. 16-36.
  article

  article

 2. STANKEVIČIENĖ, Jelena - NIKANOROVA, Marta - ÇERA, Gentjan. Analysis of Green Economy Dimension in the Context of Circular Economy: The Case of Baltic Sea Region. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2020. ISSN 1212-3609, 2020, roč. 23, č. 1, pp. 4-18.
  article

  article

 3. ZORKÓCIOVÁ, Otília - PALUŠKOVÁ, Hana. Vplyv globalizácie na vývoj medzinárodného obchodu a význam cirkulárnej ekonomiky. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2020. ISSN 2453-9988, 2020, roč. 12, č. 1, s. 85-97 online. VEGA 1/0420/19, I-19-103-0.
  article

  article

 4. POTOMA, Radoslav. Green Economy. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XII. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 07.-09.10.2020, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4773-4, s. 126.
  article

  article

 5. JURKOVIČ, Miroslav. Cirkulárna ekonomika z pohľadu teórie a praxe. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 3, s. 4-13 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 6. ORESKÝ, Milan. Východiská podnikateľských modelov pre cirkulárnu ekonomiku. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 71-92 online. VEGA 1/0587/19.
  article

  article

 7. LACKO, Roman - ANDREJOVSKÝ, Pavol. Modelovanie environmentálnej výkonnosti. In STEP. workshop. Zborník príspevkov a abstraktov z workshopu STEP : 13.11.2020, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4780-2, s. 119 online.
  article

  article

 8. MAJERNÍK, Milan - DRÁBIK, Peter. Udržateľný rozvoj a environment. Recenzenti: Ondrej Hronec, Malgorzata Agnieszka Jarossová. 1. vydanie. Košice : Petit, 2020. 146 s. [5,38 AH]. KEGA 026EU-4/2018. ISBN 978-80-973836-1-9.
  book

  book

 9. ORSZÁGHOVÁ, Lucia. Číslo, ktoré nás zaujalo 7%. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 2453-9287, 2020, č. 4, s. 26-28 online.
  article

  article

 10. DOUŠA, Milan - ČEPELOVÁ, Anna. Costs and Revenue of Companies in Circular Economy. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019. ISSN 1336-3727, 2019, roč. 17, č. 3, s. 29-37.
  article

  article