Search results

Records found: 775  
Your query: Keywords = "ekonomika vedomostná"
 1. BURGER, Ivan. Produktom manažérskeho tímu sú dobré rozhodnutia. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2010. ISSN 1335-1729, 3/2010, roč. 15, zoš. 58, s. 21-24.
  article

  article

 2. Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science. Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad. 4x ročne. Available on Internet: <https://www.smjournal.rs/index.php/home> ISSN 2334-6191.
  electronic journal

  electronic journal

 3. DZURO, Matúš. Intercultural Competences in Management of International Virtual Teams in a post Covid-19 Pandemics World. In MERKÚR 2023. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2023 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5112-0, pp. 83-91.
  article

  article

 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Intellectual Property Rights in the Knowledge Economy: Critical Issues and Potential Solutions. In Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. International Scientific Conference. Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5058-1, pp. 67-76. VEGA 1/0462/23 (50%), VEGA 1/0582/22 (50%).
  article

  article

 5. DUGAS, Jaroslav. [KRŠÁK, B. – ŠTRBA, Ľ. – SIDOR, C. 2021. Inovačný manažment. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2021. 92 s. ISBN 978-80-248-4586-9.]. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2022. ISSN 1335-9746, 2022, roč. 21, č. 2, s. 43-44. Recenzia na: Inovačný manažment / B. Kršák ; Ľ. Štrba ; C. Sidor. - Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2021. - ISBN 978-80-248-4586-9.
  article

  article

 6. Informačné technológie v znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. Kolektív autorov, zostavovateľ: Diana Bednarčíková ; recenzenti: Vladimír Bolek, Terézia Romanová, Jakub Ševčík. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. CD-ROM 89 s. [7 AH]. I-22-111-00. ISBN 978-80-225-5004-8. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. VUJANOVIĆ, Nina - HASHI, Iraj - HISARCIKLILAR, Mehtap. FDI Spillover Effects on Innovation Activities of Knowledge-using and Knowledge-creating Firms: Evidence from an Emerging Economy. Working Paper 213. Vienna : The Vienna Institute for International Economic Studies, 2022. 29 s.
  electonic book

  electonic book

 8. MAJERNÍK, Milan - MAJERNÍK, Štefan - NOUZOVSKÁ, Zuzana. Druhy inovácií vo vzdelaní a ich praktické aplikácie. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2022. ISSN 1338-5127, 2022, roč. 14, č. Špeciálne číslo, s. 35-41.
  article

  article

 9. IVANOVÁ, Eva - MASÁROVÁ, Jana - KOIŠOVÁ, Eva. Digital Economy and Changes in the Education System to Reflect Labour Market Demands. 1st Edition. Szczecin : Centre of Sociological Research, 2022. 181 s. ISBN 978-83-966582-6-5. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 10. ČAJKA, Peter. Význam znalostnej ekonomiky ako nástroja zvyšovania konkurencieschopnosti. In Politické vedy : časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá. - Banská Bystrica ; Banská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB : BELIANUM. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2022. ISSN 1335-2741, 2022, roč. 25, č. 1, s. 238-264.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.