Search results

 1. BOSÁK, Martin et al. Testing the Effects of a Thermal Power Plant Combustion by-Product Stabilizer on Water Impermeability. - Registrovaný: Web of Science. In Polish Journal of Environmental Studies. - Olsztyn : HARD, 2020. ISSN 1230-1485, 2020, vol. 29, no. 2, pp. 1087-1094 online. I-18-109-00.
  article

  article

 2. Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Spracovaný v EKO-INDEX. Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o. 4x ročne. ISSN 1802-4599. Available on Internet: http://www.pro-energy.cz
  journal

  journal

 3. FORSTHOFFER, Július. Inovatívne technológie, umožňujúce priemyselnú recykláciu uhlíka. In Pro-energy magazín : energetické trhy, trendy a perspektivy. - Praha 5 : ENERGY-HUB, s.r.o., 2019. ISSN 1802-4599, 2019, roč. 13, č. 4, s. 60-62.
  article

  article

 4. STRIČÍK, Michal et al. Potential of Using Renewable Energy Sources for the Electricity Production in Vojany Thermal Power Plant. In ESPM 2018. International Scientific Worskshop Engineering Sciences and Production Management. Engineering Sciences and Production Management 2018 : Proceedings from the International Scientific Workshop, 17.-18.1.2019, (Tatranská Lomnica, Slovakia). - Košice : Pro Enviro, 2019. ISBN 978-80-89721-45-0, s. 63-70. VEGA 1/0582/17.
  article

  article

 5. EU Energy in Figures : Statistical Pocketbook 2019. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2019. 260 s. ISBN 978-92-76-08819-6. ISSN 1977-4559. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Behavioral Insights for Public Policy : Concepts and Cases. 1st Edition. Abingdon : Routledge, 2019. 322 s. ISBN 978-1-138-48423-8. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 7. ROZENSKÝ, Ladislav et al. Searching for Correlations Between CO2 Emissions and Selected Economic Parameters. In Statistika : Statistics and Economy Journal. - Praha : Český statistický úřad, 2019. ISSN 1804-8765, 2019, vol. 99, no. 2, s. 151-162.
  article

  article

 8. ČULKOVÁ, Katarína - MANOVÁ, Eva - MIHALIKOVÁ, Eva. Return on Investments to a Small Hydropower Plant Construction. In Voda - strategická surovina budúcnosti. Geovedná expozícia FBERG. Voda - strategická surovina budúcnosti : zborník príspevkov. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2019. ISBN 978-80-553-3309-0, s. 27-30 CD-ROM. VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18.
  article

  article

 9. HOFREITER, Miloš. Ceny energií a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2019. ISSN 1336-8818, 2019, roč. 16, č. 2, s. 85-95.
  article

  article

 10. BALOG, Boris. Garantované energetické služby pre obce a vyššie územné celky. In Právo pre ROPO a obce v praxi : mesačník plný odborných informácií pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1337-7523, 2019, roč. 12, č. 2, s. 21-23.
  article

  article