Search results

 1. PAVELKA, Ľuboš. Útek pred exekútormi. In Pravda. - Bratislava : PEREX, 2018. ISSN 1335-4051, 29. januára 2018, roč. 28, č. 23, s. 14.
  article

  article


 2. TRIZULIAK, Tibor. Obchodný zákonník - novela zákona. In Poradca. - Žilina : Poradca, 2018. ISSN 1335-1583, 2018, roč. 23, č. 5, s. 181-267.
  article

  article


 3. DIATKA, Samuel. Novela Exekučného poriadku s účinnosťou od 1.4.2017. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-0897, 2017, roč. 22, č. 10-11, s. 8-23.
  article

  article


 4. CHOVANCOVÁ, Katarína. Imunita štátu v medzinárodnej arbitrážnej a obchodnej praxi. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2017. ISSN 0032-6984, 2017, roč. 100, č. 4, s. 372-390.
  article

  article


 5. Investiční služby, insolvence i daně. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2017. ISSN 1212-4273, 2017, roč. 24, č. 10, s. 20-21.
  article

  article


 6. KOROMHÁZ, Peter. Zabezpečovacie opatrenie podľa civilného sporového poriadku. In Legal Point : odborné periodikum mladých právnikov. - Bratislava : Európske združenie študentov práva (ELSA), 2017. ISSN 1339-0104, 2017, roč. 5, č. 1-2, s. 24-31.
  article

  article


 7. PŠENKOVÁ, Júlia. Exekúcie - zrážky zo mzdy. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2016. ISSN 1335-2024, 2016, roč. 24, č. 6, s. 23-27.
  article

  article


 8. PALIDEROVÁ, Martina. Životné minimum od 1.7.2016. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2016. ISSN 1335-1508, 2016, č. 12-13, s. 103-107.
  article

  article


 9. VRABCOVÁ, Jana. Senioři – sociální skupina ohrožená exekucemi. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha ; Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - v.v.i., 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 4, s. 19-23.
  article

  article


 10. ŠUMANOVÁ, Radka. Využitie matematiky pri stanovení sumy exekučných zrážok. In Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 9. medzinárodná vedecká konferencia : 11. november 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4306-4, s. 88-97.
  article

  article