Search results

 1. BRATKOVÁ, Simona - ŠIPIKAL, Miroslav - NÉMETHOVÁ, Valéria. Impact of Deadweight Effect on the Performance of Supported Firms. In RAIS Conference on Social Sciences and Humanities. RAIS Conference Proceedings : The 21st International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities. - Beltsville : Research Association for Interdisciplinary Studies, 2021. ISBN 978-1-945298-36-3. ISSN 2578-8574, pp. 28-34 online. VEGA 1/0605/19.
  article

  article

 2. JÁNOŠOVÁ, Veronika. Slovensko v čerpaní európskych štrukturálnych fondov zaostáva. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 263-270 online.
  article

  article

 3. JÁNOŠKOVÁ, Kristína. Implementácia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na Slovensku a v Českej republike v programovom období 2014-2020. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 99-109 online.
  article

  article

 4. PRÁŠIL, František. The Problematics of Multilevel Governance in the EU and the Current Situation of Regionalization of the Czech Republic and the Structural Funds Issues. In Auspicia : recenzovaný vědecký časopis pro oblast společenských a humanitních věd. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2020. ISSN 2464-7217, 2020, roč. 17, č. 2, s. 23-37 online.
  article

  article

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Využitie fondov Európskej únie Slovenskou republikou v programovom období 2007-2013. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 2, s. 33-48 online.
  article

  article

 6. MERTINKOVÁ, Alexandra - PISÁR, Peter. Hodnotenie vplyvu podpory zamestnanosti z fondov Európskej únie vo vybranom samosprávnom kraji. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2019. ISSN 1335-7069, 2019, roč. 20, č. 2, s. 34-41.
  article

  article

 7. HÁJEK, Oldřich et al. Strukturální fondy a znevýhodnění regionů: veřejní a neveřejní příjemci podpory. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2019. ISSN 0032-3233, 2019, roč. 67, č. 2, s. 113-132.
  article

  article

 8. ŽÁČEK, Jan - HRŮZA, Filip - VOLČÍK, Stanislav. The Impact of EU Funds on Regional Economic Growth of the Czech Republic. In Finance a úvěr : Czech journal of economics and finance. - Praha : UK Praha, Fakulta sociálních věd, 2019. ISSN 2464-7683, 2019, roč. 69, č. 1, s. 76-94.
  article

  article

 9. LEŠKOVÁ, Alexandra - ŠIPIKAL, Miroslav. Higher Education Institutions Performance in Convergence Regions after the EU Enlargement – Case of Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 7, s. 743-760. APVV-14-0512, VEGA 1/0605/19.
  article

  article

 10. RADVANSKÝ, Marek et al. Modelovanie regionálneho vývoja v SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 167 s. online. APVV 16–0630, HERMIN, VEGA 2/0135/17. ISBN 978-80-7144-307-0.
  electonic book

  electonic book